• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Phát hành bảo lãnh nhận hàng

Phát hành bảo lãnh nhận hàng

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Giảm thiểu sự chậm trễ và chi phí lưu
kho với bảo lãnh nhận hàng của chúng tôiPhát hành bảo lãnh nhận hàng

Giảm thiểu sự chậm trễ và chi phí lưu kho với bảo lãnh nhận hàng của chúng tôi


Ưu điểm chính

Shipping Guarantee issued in 30 minutes.  

Thuận tiện thông quan hàng hóa kịp thời sau khi nộp đủ chứng từ

Ready to serve via International Trade Service Centers, nationwide.  

Giảm thiểu sự chậm trễ và chi phí không đáng có, như phí lưu kho, phí giữ tàu quá hạn

 
 

Điều kiện và Hồ sơ cần có

Điều kiện chuyên môn

 • Chỉ áp dụng với khách hàng thanh toán bằng phương thức thư tín dụng
 • Nhà nhập khẩu phải thanh toán đầy đủ cho hàng hóa hoặc nộp một biên lai ủy thác trước khi ngân hàng tiến hành giao dịch bảo lãnh
 • Khi bộ chứng từ đến, nhà nhập khẩu phải yêu cầu B / L gốc từ ngân hàng để trao đổi với bảo lãnh vận chuyển từ công ty vận tải đường biển. Bảo lãnh vận chuyển phải được hoàn trả cho ngân hàng để chấm dứt bảo lãnh đã cam kết đối với công ty vận tải đường biển.

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

 • Cam kết phát hành thư bảo lãnh và / hoặc Ký hậu nhận hàng
 • Bản sao của hóa đơn
 • Bản sao Vận đơn hàng hải
 • Biên lai ủy thác
 • Bảo lãnh vận chuyển của công ty vận tải đường biển