• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Thanh toán nhập khẩu theo B/C

Các đặc điểm chính

Get it next day.  

Nhận thông tin vào ngày hôm sau.

Từ ngày ngân hàng thông báo hàng tới nơi.

Your mediator in collecting payments.  

Cán bộ hòa giải phụ trách thu hộ của bạn./p>

Điều kiện và tài liệu cần có

Điều kiện chuyên môn

 • Khách hàng phải có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại ngân hàng bằng đồng Baht Thái Lan hoặc đồng ngoại tệ hoặc phải có tài khoản tiết kiệm
 • Khách hàng phải có Hối phiếu nhập khẩu nhờ thu theo Quy tắc thống nhất về nhờ thu số 522 (URC 522) của Phòng thương mại quốc tế (ICC)
 • Khoản thanh toán phải được thực hiện theo quy tắc và phương thức quy định của cán bộ kiểm soát ngoại hối