Thông báo Chính sách Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của

NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – Chi Nhánh TP. Phố Hồ Chí Minh

   Ngày hiệu lực: 20 tháng 3 năm 2024
NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – Chi Nhánh TP. Phố Hồ Chí Minh (“Ngân Hàng”) là một định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam luôn tuân theo các quy tắc đạo đức kinh doanh và tuân thủ khuôn khổ pháp lý hiện hành. Ngân Hàng nhận thức được sự tin tưởng của quý khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của Ngân Hàng và công nhận nhu cầu bảo mật của quý khách hàng trong quá trình giao dịch và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng.

Để ưu tiên quyền riêng tư của quý khách hàng cũng như để bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, Ngân Hàng đã xây dựng thông báo chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính Sách”) này, các chính sách, quy định và quy tắc cho hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng trong đó quy định các biện pháp nghiêm ngặt về bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng để quý khách hàng có thể yên tâm rằng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng giao cho Ngân Hàng sẽ được xử lý theo cách thức đáp ứng nhu cầu của quý khách hàng đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật.

Cho mục đích của Chính Sách này, “xử lý” dữ liệu cá nhân nghĩa là một hoặc nhiều hoạt động có tác động đến dữ liệu cá nhân, bao gồm thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu hoặc các hoạt động khác có liên quan.

1. Mục đích của Chính Sách này

Chính Sách này nhằm thông báo cho quý khách hàng với tư cách là chủ thể dữ liệu để quý khách hàng biết được các loại dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập và xử lý, các mục đích và thông tin chi tiết về việc thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, về tổ chức và/hoặc cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cũng như các quyền hợp pháp của quý khách hàng liên quan đến dữ liệu cá nhân.

2.Đối tượng áp dụng của Chính Sách này và các kênh thu thập dữ liệu cá nhân

2.1 Đối tượng áp dụng Chính Sách này

Chính Sách này sẽ áp dụng cho quý khách hàng nếu quý khách hàng thuộc một hoặc một số đối tượng sau đây.

Đối tượng áp dụng Chính Sách này
Nội dung và ví dụ
1. Khách hàng cá nhân của Ngân Hàng.
Khách hàng cá nhân của Ngân Hàng như :
 • người đang hoặc đã sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ do Ngân Hàng cung cấp
  •       người yêu cầu cung cấp thông tin về sản phẩm và/hoặc dịch vụ do Ngân Hàng cung cấp
  •      người biết đượ​c thông tin về sản phẩm và/hoặc dịch vụ do Ngân Hàng cung cấp thông qua nhiều kênh khác nhau
  •      người được Ngân Hàng đề nghị hoặc thuyết phục sử dụng hoặc chấp nhận sản phẩm và/hoặc dịch vụ do Ngân Hàng cung cấp
2. Cá nhân có liên quan đến pháp nhân là khách hàng của Ngân Hàng hoặc thực hiện giao dịch với Ngân Hàng.​
Cá nhân có liên quan đến pháp nhân là khách hàng của Ngân Hàng hoặc thực hiện giao dịch với Ngân Hàng như:
 
 • cổ đông​
 • giám đốc
 • người được ủy quyền
 • đại lý hoặc đối tác
 • cán bộ, nhân viên và/hoặc người được ủy nhiệm
3. Cá nhân có liên quan đến giao dịch của Ngân Hàng hoặc khách hàng của KBank.
Cá nhân có liên quan đến giao dịch của Ngân Hàng hoặc khách hàng của KBank như:

 • người liên lạc
 • cán bộ, nhân viên, người lao động, nhân sự
 • ​người trong gia đình, bạn, hàng xóm
  •       người do khách hàng của Ngân Hàng đề xuất hoặc giới thiệu
  •       nhà đầu tư, người bảo lãnh, người thế chấp, người bảo đảm, chủ sở hữu có quyền thụ hưởng cuối cùng
  •        đối tác thương mại như nhà cung ứng, nhà tài trợ, nhà phân phối, người bán, nhà thầu, người cung cấp dịch vụ, người bán v.v.
  •        người thực hiện thanh toán hoặc nhận tiền từ khách hàng của Ngân Hàng
  •        người khác mà Ngân Hàng có thể tiếp nhận dữ liệu cá nhân của họ từ giao dịch do khách hàng thực hiện (như thẩm định tài sản hoặc cấp khoản vay)
  •         người truy cập trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc tài khoản mạng xã hội trực tuyến của Ngân Hàng hoặc sử dụng dịch vụ tại Ngân Hàng
  •         người tư vấn chuyên môn
  •         bất kỳ cá nhân nào khác có tính chất tương tự

4. Cá nhân nói chung
Cá nhân nói chung như:​
    •        người mà Ngân Hàng có quan hệ, tương tác, liên hệ bằng các cách khác, hoặc người cung cấp dữ liệu cá nhân cho Ngân Hàng, người mà Ngân Hàng đã nhận dữ liệu cá nhân của họ dưới hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp, bất kể thông qua kênh nào.

5. Cá nhân không phải khách hàng
Các cá nhân không phải khách hàng như:
    •      các cá nhân không sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ do Ngân Hàng cung cấp,
    •      khách hàng bị từ chối.

​Ngân Hàng có thể cần thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của cá nhân này dưới hình thức dữ liệu cá nhân không xác định.


2.2 Kênh thu thập dữ liệu cá nhân

Ngân Hàng có thể thu thập dữ liệu cá nhân của quý khách hàng thông qua các kênh sau:

(a) Dữ liệu cá nhân được quý khách hàng cung cấp trực tiếp cho Ngân Hàng hoặc thông qua Ngân Hàng hoặc Ngân Hàng có được thông qua việc quý khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ, và/hoặc kênh, liên hệ, truy cập, tham gia hoạt động, tìm kiếm qua các kênh kỹ thuật số, chi nhánh, trang thông tin điện tử, tổng đài, tài khoản mạng xã hội trực tuyến của Ngân Hàng, thư điện tử, dịch vụ tin nhắn (SMS), bảng câu hỏi, danh thiếp, cuộc họp, tập huấn, hội thảo, sự kiện, hoạt động giải trí, hoạt động quảng bá, tiếp thị, những người được phân công nhiệm vụ hoặc các phương tiện/kênh khác;​

(b) Dữ liệu cá nhân do Ngân Hàng nhận được hoặc truy cập từ các nguồn khác, như từ các cơ quan, tổ chức nhà nước, các công ty khác trong Tập Đoàn Tài Chính KASIKORN, các định chế tài chính, nhà cung cấp dịch vụ tài chính, đối tác kinh doanh, Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng (CIC), công ty thông tin tín dụng (Công ty cổ phần Thông tin tín dụng Việt Nam), nhà cung cấp dịch vụ thông tin, nền tảng trực tuyến của bên thứ ba, nguồn dữ liệu công khai, chủ thể có thẩm quyền hoặc quyền hợp pháp, chủ thể hoặc tổ chức khác mà KBank có quan hệ hợp pháp vv...

Trước khi thu thập và/hoặc được cấp quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của quý khách hàng từ những nguồn khác, Ngân Hàng sẽ đảm bảo rằng quý khách hàng đã đồng ý cho các nguồn từ bên thứ ba này chia sẻ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng với Ngân Hàng theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu của Việt Nam, trừ khi Ngân Hàng được pháp luật cho phép thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng mà không cần xin phép.​


 3. Dữ liệu cá nhân nào sẽ được Ngân Hàng thu thập và xử lý?

Dữ liệu cá nhân được Ngân Hàng thu thập và xử lý có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và nhạy cảm có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định danh tính của quý khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

Thông tin cá nhân như chức danh, tên, họ, tuổi, giới tính, thông tin quan hệ gia đình, ngày tháng năm sinh, tình trạng hôn nhân, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số hộ chiếu, quốc tịch, quốc gia cư trú, chữ ký, dữ liệu về giấy tờ do cơ quan Nhà nước cấp (như bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân, bản sao hộ chiếu, thông tin định danh, dữ liệu thẩm tra thông tin khách hàng (KYC) và dữ liệu thẩm tra khách hàng (CDD) khác;
Thông tin liên hệ và vị trí vật lý như địa chỉ nhà riêng, nơi làm việc, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, số nhận dạng tài khoản của các ứng dụng liên lạc như LINE, WhatsApp, Zalo v.v;
Thông tin về công việc như nghề nghiệp và lĩnh vực chuyên môn, chức vụ, số năm công tác, chi tiết công việc, loại hình kinh doanh v.v.;
Dữ liệu và giao dịch tài chính như thông tin tài khoản, thông tin tiền gửi, số tài khoản, số dư tài khoản, lãi suất, số thẻ, thông tin thẻ, thông tin tài sản ký gửi, thông tin giao dịch, thông tin về tổ chức và cá nhân bảo lãnh, lịch sử tài chính, tài sản, báo cáo tài chính, các khoản thanh toán, các khoản cho vay, các khoản đầu tư, dữ liệu về thu nhập, nguồn thu và chi, điểm số tín dụng, hạn mức tín dụng được duyệt, dữ liệu vay nợ, số nợ, dữ liệu và giấy tờ thế chấp thể hiện quyền sở hữu tài sản thế chấp và lịch sử thanh toán, dữ liệu trên biểu đánh giá đặc điểm rủi ro, dữ liệu đánh giá sự phù hợp của khách hàng, lịch sử giao dịch, nội dung giao dịch và mục tiêu giao dịch, tên và mật khẩu đăng nhập ứng dụng v.v.;
Dữ liệu kỹ thuật, liên quan đến thiết bị hoặc máy móc như địa chỉ IP, địa chỉ MAC, cookie, vị trí địa lý v.v; và
Các thông tin khác như dữ liệu truy cập trang thông tin điện tử, ảnh tĩnh, ảnh động, ảnh hoặc video từ hệ thống camera giám sát (CCTV), và các thông tin khác được coi là dữ liệu cá nhân theo các quy định pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu;
Thông tin về lượt truy cập của bạn, trình duyệt, ứng dụng hoặc thiết bị, pixel, và bộ nhớ cục bộ, các tùy chọn, thông tin liên quan đến phiên của bạn và tối ưu hóa sản phẩm; và
Nhận dạng sinh trắc học (“Thông Tin Sinh Trắc Học”), ví dụ như nhận dạng khuôn mặt, nhận dạng vân tay, nhận dạng võng mạc và nhận dạng giọng nói.

(Trừ khi có quy định khác trong Chính Sách này, dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của quý khách hàng nêu trên sau đây được gọi chung là “Dữ Liệu Cá Nhân”)

Nếu quý khách hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba khác và/hoặc người có liên quan đến quý khách hàng cho Ngân Hàng (“Dữ liệu cá nhân của bên thứ ba liên quan”) như: cổ đông, giám đốc, người được ủy quyền, thành viên gia đình, người giới thiệu, đối tác thương mại, người bảo lãnh, người thế chấp, người bảo đảm, người thụ hưởng, người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp và/hoặc người khác theo hồ sơ giao dịch của quý khách hàng v.v., quý khách hàng cam kết và bảo đảm với Ngân Hàng rằng quý khách hàng đã thông báo cho họ biết nội dung chi tiết của Chính Sách này và có được chấp thuận trước của họ, nếu cần thiết, hoặc áp dụng căn cứ pháp lý khác để đảm bảo Ngân Hàng có thể thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba kể trên. Quý khách hàng sẽ bồi thường cho Ngân Hàng bất kỳ chi phí, phí, thiệt hại, phí tổn hoặc tổn thất nào phát sinh đối với Ngân Hàng do quý khách hàng không tuân thủ điều khoản này.​

Dữ liệu cá nhân của bạn, như được đề cập trong Chính sách quyền riêng tư này, bao gồm Dữ liệu cá nhân của bên thứ ba có liên quan.

 4Mục đích thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng của Ngân Hàng là gì?

Ngân Hàng sẽ thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng chỉ khi cần thiết cho các mục đích hợp pháp của Ngân Hàng, bao gồm việc thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân phục vụ các lợi ích của quý khách hàng khi sử dụng sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Ngân Hàng đáp ứng các mục đích của riêng quý khách hàng. Trừ khi Ngân Hàng được pháp luật cho phép thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng mà không cần xin phép, Ngân Hàng sẽ đảm bảo rằng quý khách hàng đã đồng ý trước khi Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng được thu thập và/hoặc xử lý theo đúng quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu của Việt Nam. Mục đích thu thập, xử lý và/hoặc chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Chính Sách này gồm có:

(i) nhằm tuân thủ hợp đồng mà trong đó quý khách hàng là một bên;
(ii) nhằm tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và nhằm phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước theo các quy định của pháp luật chuyên ngành;
(iii) cho các hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng; và
(iv) và cho bất kỳ mục đích nào được quy định tại Chính Sách này.

Một số mục đích sau đây có thể áp dụng hoặc không áp dụng đối với quý khách hàng. Đề nghị quý khách hàng xem xét các mục tiêu phù hợp với mối quan hệ với Ngân Hàng trong từng trường hợp cụ thể.

 4.1 Tuân Thủ Hợp Đồng:

Để cho phép quý khách hàng sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Ngân Hàng đáp ứng các mục đích của quý khách hàng theo hợp đồng của quý khách hàng với Ngân Hàng hoặc thực hiện các bước theo yêu cầu của quý khách hàng trước khi sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Ngân Hàng và/hoặc trước khi giao kết hợp đồng với Ngân Hàng, ví dụ như:

(1) phê duyệt việc sử dụng bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào như đề nghị cho vay, đầu tư, bảo hiểm, gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản, trao đổi, tài sản hoặc thanh toán;
(2) thực hiện các bước liên quan đến việc cung cấp bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào như xử lý, liên hệ, thông báo, thuê ngoài, giao quyền và/hoặc nhiệm vụ, thông báo về việc thanh toán nợ hoặc gia hạn thời hạn của sản phẩm và/hoặc dịch vụ, và tiến hành phân tích tín dụng hoặc thực hiện yêu cầu của người đăng ký khoản vay trước khi cung cấp dịch vụ hoặc chuyển nhượng cho bên thứ ba để hỗ trợ dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở công nghệ thông tin, truyền thông, thu hồi nợ, quản lý rủi ro, chuyển nhượng quyền và/hoặc nghĩa vụ, quản lý khiếu nại;
(3) định danh và xác thực, bao gồm nhưng không giới hạn ở thủ tục thẩm tra thông tin khách hàng (KYC) và thủ tục thẩm tra khách hàng (CDD);
(4) thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của các giám đốc, người đại diện, đại lý của khách hàng là pháp nhân;
(5) nhận – gửi hồ sơ hoặc bưu phẩm.
(6) xác minh và xác nhận danh tính của người đăng ký khoản vay cho các dịch vụ và/hoặc giao dịch thông qua các kênh kỹ thuật số, chi nhánh, trang thông tin điện tử, tổng đài hoặc các kênh khác.

 4.2 Tuân thủ quy định pháp luật có liên quan và phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước:

Để tuân thủ pháp luật hiện hành và/hoặc yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như:

(1) tuân thủ lệnh của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan Nhà nước, cơ quan quản lý ngân hàng, tòa án;
(2) tuân thủ các quy định và pháp luật hiện hành liên quan đến các định chế tài chính, chứng khoán và sàn giao dịch, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, thuế, chống rửa tiền, kế toán, chống khủng bố và tài trợ phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt, giao dịch điện tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, phá sản cũng như các luật và quy định khác mà ngân hàng phải tuân thủ, bất kể tại Việt Nam, Thái Lan và ở các quốc gia khác, bao gồm cả các quy định và quy tắc được ban hành theo các luật này, hiện đang có hiệu lực thi hành hoặc sẽ được sửa đổi, bổ sung hoặc thi hành trong tương lai;
(3) thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của chủ thể liên quan theo lệnh quản lý tài sản của Tòa án; và/hoặc
​(4) ngăn chặn, quản lý, ứng phó và hạn chế rủi ro tiềm tàng phát sinh từ các vấn đề không tuân thủ.

  Trong trường hợp Ngân Hàng phải thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của Ngân Hàng, Ngân Hàng có thể không có khả năng cung cấp (hoặc tiếp tục cung cấp) một phần hoặc toàn bộ các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của mình cho quý khách hàng, và việc thực hiện nghĩa vụ của Ngân Hàng theo quy định pháp luật có thể bị ảnh hưởng, nếu Ngân Hàng không thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng khi được yêu cầu. Là cơ sở chủ yếu cho hoạt động của Ngân Hàng, sự đồng ý của quý khách hàng là bắt buộc khi tham gia vào quan hệ với Ngân Hàng.

 4.3 Các hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng

Để thực hiện các bước cần thiết cho các hoạt động của Ngân Hàng, ví dụ như:

(1) ghi lại cuộc trò chuyện thoại với tổng đài để xử lý khiếu nại, nâng cao chất lượng dịch vụ và tập huấn nội bộ;
(2) duy trì mối quan hệ với các khách hàng, ví dụ như xử lý khiếu nại, khảo sát sự hài lòng, dịch vụ khách hàng của nhân viên Ngân Hàng;​
(3) ngăn chặn, quản lý, ứng phó, và hạn chế các rủi ro tiềm tàng phát sinh từ gian lận, tham nhũng, các mối đe dọa trên mạng, không đủ khả năng thanh toán hoặc vi phạm hợp đồng (ví dụ, dữ liệu liên quan đến việc phá sản), vi phạm pháp luật (ví dụ, rửa tiền, tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các hành vi phạm tội liên quan đến tài sản, tính mạng, thân thể, quyền tự do hoặc danh dự của người khác), các biện pháp trừng phạt tài chính;​
(4) chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng để nâng cao tiêu chuẩn làm việc của các công ty liên kết/công ty khác có cùng hoạt động kinh doanh nhằm ngăn chặn, ứng phó và hạn chế các rủi ro ở mục (3);
(5) sử dụng CCTV, kiểm soát ra/vào cơ sở của Ngân Hàng; ​
(6) liên hệ, ghi âm hoặc ghi hình cuộc họp, hoạt động tập huấn, hội thảo hoặc các hoạt động tại quầy;
(7) ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng (“Dữ Liệu Ẩn Danh”);​

Nếu việc thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng là cơ sở chủ yếu cho hoạt động của Ngân Hàng, Ngân Hàng không thể cung cấp (hoặc tiếp tục cung cấp) một phần hoặc toàn bộ các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Ngân Hàng cho quý khách hàng, và điều này có thể ảnh hưởng tới việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật của Ngân Hàng nếu Ngân Hàng không thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng khi được yêu cầu. Sự đồng ý của quý khách hàng là bắt buộc khi tham gia vào quan hệ với Ngân Hàng.​

 4.4 Mục đích tiếp thị​

Để thông báo cho quý khách hàng bất cứ lợi ích nào từ việc sử dụng các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Ngân Hàng và duy trì mối quan hệ với quý khách hàng, ví dụ như:

(1) Để quý khách hàng nhận được các sản phẩm và/hoặc dịch vụ tốt hơn và phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng;
(2) Để quý khách hàng nhận được các đề xuất, đặc quyền, khuyến nghị và các thông tin khác, bao gồm các điều kiện để tham dự các hoạt động đặc biệt mà chúng tôi đề xuất, bất kể là các đề xuất và thông báo đó liên quan đến các sản phẩm và/hoặc dịch vụ, đặc quyền, khuyến mãi, thông tin hoặc hoạt động đặc biệt của Ngân Hàng, các công ty trong Tập Đoàn Tài Chính KASIKORNBANK hoặc chủ thể mà  Ngân Hàng là đại lý/ đại diện, nhà phân phối, và/hoặc đối tác kinh doanh hoặc bên thứ ba liên quan tới Ngân Hàng, tùy thuộc vào chấp thuận của quý khách hàng. Những thông báo và đề xuất này chỉ có thể được gửi đến quý khách hàng thông qua tính năng thông báo của các ứng dụng di động mà quý khách hàng sử dụng (như K PLUS Việt Nam), tổng đài, thư điện tử và/hoặc các phương tiện điện tử khác; và
(3) Để quý khách hàng nhận được thông báo hoặc đề xuất cho bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào cùng loại mà quý khách hàng đang sử dụng vì lợi ích của quý khách hàng. Thông báo và đề xuất cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ chỉ được gửi đến quý khách hàng thông qua chức năng thông báo của các ứng dụng di động mà quý khách hàng sử dụng (như K PLUS Việt Nam), tổng đài, thư điện tử và/hoặc các phương tiện điện tử khác.

Trong trường hợp các thông báo và/hoặc yêu cầu không phải về các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của Ngân Hàng, Ngân Hàng sẽ thông báo cho quý khách hàng về nội dung, phương pháp, hình thức và tần suất giới thiệu sản phẩm liên quan đến mục đích tiếp thị, để quý khách hàng cân nhắc khi đưa ra quyết định chấp thuận. 

 5. Ngân Hàng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng cho ai?

5.1 Ngân Hàng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng cho những người khác trong phạm vi được quý khách hàng hoặc pháp luật cho phép. Các cá nhân hoặc pháp nhân nhận Dữ Liệu Cá Nhân (“Bên Nhận Dữ Liệu”) sẽ thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân trong phạm vi được quý khách hàng cho phép hoặc trong phạm vi liên quan đến Chính Sách này. Trong một số trường hợp, quý khách hàng có thể thuộc đối tượng của chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bên Nhận Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng.

Ngân Hàng có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng cho các mục đích khác nhau dựa trên mối quan hệ và giao dịch của quý khách hàng, như để cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng; phân tích và phát triển các sản phẩm và/hoặc dịch vụ, tiến hành nghiên cứu hoặc phân tích dữ liệu thống kê; xúc tiến bán hàng và hoạt động quảng cáo của Ngân Hàng; quản lý tổ chức; phòng chống tham nhũng; cho phép các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ của Ngân Hàng thực hiện dịch vụ có liên quan cho Ngân Hàng; xác minh danh tính của khách hàng v.v.

Ngân Hàng có thể tiết lộ dữ liệu cho các Bên Nhận Dữ Liệu, ví dụ như các công ty trong Tập Đoàn Tài Chính KASIKORNBANK; các bên xử lý Dữ Liệu Cá Nhân; các đối tác kinh doanh, đối tác tiềm năng, liên minh thương hiệu, nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây; nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài; đại lý/đại diện, nhà thầu phụ, định chế tài chính, nhà cung cấp dịch vụ thẻ, kiểm toán viên, kiểm toán viên bên ngoài, tư vấn pháp lý, tư vấn thuế, tư vấn hoặc chuyên gia khác (tùy từng trường hợp), công ty xếp hạng tín dụng, công ty quản lý tài sản của Ngân Hàng, Trung Tâm Thông Tin Tín Dụng (CIC), công ty thông tin tín dụng (như Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam); cơ quan có thẩm quyền; các bên nhận chuyển nhượng quyền/nghĩa vụ và/hoặc các bên nhận chuyển nhượng quyền/nghĩa vụ tiềm năng trong bất kỳ giao dịch hoặc hợp nhất kinh doanh nào của Ngân Hàng; nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến, các tập đoàn hoặc cá nhân có quan hệ hoặc hợp đồng với Ngân Hàng, bao gồm cả các cán bộ điều hành, nhân viên, người lao động, nhà thầu, đại lý/đại diện; cố vấn của Ngân Hàng và cố vấn của Bên Nhận Dữ Liệu; các cơ quan quản lý, giám sát ngân hàng, tòa án, chủ thể khác khi cần thiết để thực hiện nhiệm vụ theo pháp luật hoặc quy định hoặc để bảo vệ quyền của Ngân Hàng, quyền của bên thứ ba, trong đó có thể bao gồm cả các thủ tục pháp lý có liên quan, và/hoặc các tổ chức hoặc cá nhân khác có thẩm quyền hoặc quyền theo pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ những mục đích như trên v.v.

5.2 Trong trường hợp Ngân Hàng tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng cho người khác để phục vụ cho mục đích tiếp thị của Bên Nhận Dữ Liệu, như khuyến mại bán hàng, quảng cáo hoặc đề xuất sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho quý khách hàng v.v., Ngân Hàng sẽ thông báo cho quý khách hàng danh sách các Bên Nhận Dữ Liệu cần xem xét khi đưa ra quyết định chấp thuận. Các thông báo và đề xuất phục vụ cho mục đích tiếp thị này sẽ chỉ được gửi đến quý khách hàng thông qua tính năng thông báo của các ứng dụng di động mà quý khách hàng sử dụng (như K PLUS Việt Nam) cũng như số điện thoại và/hoặc địa chỉ thư điện tử quý khách hàng cung cấp cho chúng tôi.

5.3 Trường hợp quý khách hàng đề nghị Ngân Hàng cấp khoản vay hoặc tín dụng hạn mức, quý khách hàng đồng ý và xác nhận Ngân Hàng được phép cung cấp thông tin tín dụng của quý khách hàng cho Công ty Thông tin Tín dụng mà Ngân Hàng là một tổ chức tham gia, để thực hiện phân tích, xử lý, đánh giá và tổng hợp dữ liệu thông tin tín dụng của quý khách hàng phục vụ mục đích đánh giá nhu cầu tài chính và các mục đích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật theo các điều khoản và điều kiện sau:

(
1) Quý khách hàng là chủ tài khoản mở tại Ngân Hàng với thông tin tài khoản được ghi nhận:
  (i) trên ứng dụng K PLUS Việt Nam hoặc các kênh/ứng dụng khác của Ngân Hàng;
  (ii) trong đơn đề nghị cấp tín dụng đã nộp cho Ngân Hàng trên K PLUS Việt Nam hoặc bất kỳ ứng dụng/kênh nào khác được Ngân Hàng áp dụng đối với khách hàng đề nghị Ngân Hàng cấp khoản vay hoặc tín dụng hạn mức;
  (iii) trong thông báo chấp thuận của Ngân Hàng; và
  (iv) Hợp đồng vay/hợp đồng tín dụng.
(2) Công ty Thông tin Tín dụng có nghĩa là Công ty Cổ phần Thông tin Tín dụng Việt Nam, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102547296, cấp lần đầu ngày 27/11/2007 (được điều chỉnh vào từng thời điểm) để phân tích, xử lý, đánh giá và đồng bộ dữ liệu thông tin tín dụng của Khách Hàng nhằm đánh giá các nhu cầu tài chính và các mục đích hợp pháp khác như được quy định tại luật hiện hành.
(3) Trong trường hợp Công ty Thông tin Tín dụng bị thu hồi giấy chứng nhận, Ngân Hàng sẽ ngừng cung cấp thông tin tín dụng của quý khách hàng cho Công ty Thông tin Tín dụng và thông tin tín dụng của quý khách hàng tại Công ty Thông tin Tín dụng sẽ được xử lý theo quy định của chính phủ về cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng. Trong thời hạn tối đa 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày Ngân Hàng nhận được thông báo của Công ty Thông tin Tín dụng về kế hoạch xử lý thông tin tín dụng, Ngân Hàng sẽ thông báo cho quý khách hàng biết về việc xử lý thông tin tín dụng trong trường hợp này. (“Ngày Làm Việc” có nghĩa là ngày (trừ thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày nghỉ lễ tết theo thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) ngân hàng mở cửa giao dịch kinh doanh bình thường tại Việt Nam.)
(4) Trong trường hợp này, quý khách hàng hiểu rằng Công ty Thông tin Tín dụng có trách nhiệm đảm bảo lưu trữ, duy trì đầy đủ và chính xác thông tin tín dụng của quý khách hàng do Ngân Hàng cung cấp. Quý khách hàng có quyền yêu cầu Công ty Thông tin Tín dụng hoặc Ngân Hàng đảm bảo tính chính xác của thông tin tín dụng của quý khách hàng khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy thông tin tín dụng của quý khách hàng trên hệ thống của Công ty Thông tin Tín dụng không chính xác hoặc không đầy đủ.
​(5) Quý khách hàng xác nhận đã hiểu và nhận thức rõ ràng rằng: (i) thông tin tín dụng được cung cấp bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm như được quy định bởi pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; (ii) thông tin tín dụng bao gồm dữ liệu cá nhân nhạy cảm sẽ được thu thập, xử lý, và lưu trữ trong thời gian tối thiểu là 05 (năm) năm, cho mục đích tạo ra các sản phẩm thông tin tín dụng sử dụng phần mềm chuyên biệt do Công ty Thông tin Tín dụng cung cấp; và (iii) bất kỳ sự chấp thuận nào của quý khách hàng theo Chính Sách này đều là tự nguyện và dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về quyền của mình theo các điều khoản pháp luật có liên quan.

 6. Ngân Hàng sẽ gửi hoặc truyền Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng trong trong lãnh thổ Việt Nam hoặc đến các quốc gia khác không?

Ngân Hàng có thể gửi hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng đến các công ty khác thuộc Tập đoàn Tài chính KASIKORNBANK, các công ty liên kết/công ty trong cùng lĩnh vực kinh doanh hoạt động trong lãnh thổ Việt Nam hoặc đến các quốc gia khác hoặc đến các bên nhận khác trong quá trình hoạt động kinh doanh bình thường của Ngân Hàng, như gửi hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân để lưu trữ trên máy chủ hoặc nền tảng điện toán đám mây trong biên giới hoặc tại các quốc gia khác.

Ngân Hàng sẽ đảm bảo rằng việc gửi và chuyển Dữ Liệu Cá Nhân tuân thủ các quy định pháp luật và sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân nếu xét thấy cần thiết, thích hợp và phù hợp với các biện pháp bảo mật, như ký kết Thỏa Thuận Xử Lý Dữ Liệu với Bên Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân thay mặt Ngân Hàng xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, ban hành chính sách bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân tuân thủ quy định của pháp luật liên quan và kiểm soát việc gửi và chuyển dữ liệu để tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Ngân Hàng sẽ tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến việc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng đến quốc gia khác, bao gồm nhưng không giới hạn, việc lập, lưu trữ, thông báo và sửa đổi hồ sơ đánh giá tác động chuyển Dữ Liệu Cá Nhân xuyên biên giới. 

 7. Ngân Hàng lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng trong bao lâu?

​Ngân Hàng sẽ lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng trong phạm vi cần thiết trong thời gian quý khách hàng là khách hàng hoặc có quan hệ với Ngân Hàng hoặc trong thời gian cần thiết liên quan đến các mục đích quy định trong Chính Sách này không quá 10 năm sau ngày chấm dứt mối quan hệ khách hàng với quý khách hàng, trừ những trường hợp sau đây:

7.1  pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu trữ lâu hơn, ví dụ như lưu giữ theo quy định của Luật Chống Rửa Tiền, Luật Kế toán, luật thuế, lưu giữ để chứng minh và kiểm tra trong trường hợp có tranh chấp trong thời hạn quy định của pháp luật;.

7.2  nếu cần thiết để ngăn chặn Ngân Hàng khỏi gian lân, hành vi sai trái và/hoặc thiệt hại nghiêm trọng.

Ngân Hàng có thể xóa hoàn toàn không thể khôi phục, tiêu hủy hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân khi không còn cần thiết hoặc khi hết thời hạn lưu giữ và yêu cầu các Bên Nhận Dữ Liệu xóa hoàn toàn không thể khôi phục toàn bộ Dữ Liệu Cá Nhân do họ lưu trữ, trừ khi pháp luật có quy định khác.

 8. Ngân Hàng bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng như thế nào?

Để lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng, Ngân Hàng thực hiện các biện pháp kỹ thuật và biện pháp về mặt tổ chức để đảm bảo an toàn phù hợp trong quá trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân và ngăn chặn hành vi vi phạm Dữ Liệu Cá Nhân. Ngân Hàng đã ban hành các chính sách, quy tắc và quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, như các tiêu chuẩn bảo mật công nghệ thông tin và các biện pháp ngăn chặn các Bên Nhận Dữ Liệu sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu ngoài mục đích mà không được phép hoặc trái pháp luật. Ngân Hàng đã sửa đổi chính sách, quy tắc và quy định này thường xuyên khi cần thiết và thích hợp.

Ngoài ra, các cán bộ điều hành, nhân viên, người lao động, nhà thầu, đại lý/đại diện, cố vấn và Bên Nhận Dữ Liệu của Ngân Hàng có nghĩa vụ bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân phù hợp với biện pháp bảo mật do Ngân Hàng quy định.

Chúng tôi cố gắng sử dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng. Tuy nhiên, vì không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn nên chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Quý khách hàng phải thông báo ngay cho Ngân Hàng khi biết về bất kỳ sự cố bảo mật nào và thực hiện các hành động cần thiết, nếu có thể, để giảm thiểu tác động và hậu quả có thể xảy ra của sự cố bảo mật. Ngân Hàng có quyền không bị loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất và thiệt hại nào do sự sơ suất và không tuân thủ của quý khách hang đối với Chính Sách này.

 9. Quý khách hàng có những quyền gì liên quan tới Dữ Liệu Cá Nhân của mình?

Các quyền của quý khách hàng quy định trong Chính Sách này là các quyền hợp pháp mà quý khách hàng phải được thông báo. Quý khách hàng có thể thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này trong phạm vi các quy định pháp luật và Chính Sách này ở hiện tại hoặc được sửa đổi trong tương lai cũng như quy định do Ngân Hàng đưa ra. Trong trường hợp quý khách hàng chưa đủ 15 tuổi hoặc bị hạn chế năng lực ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật thì cha và/hoặc mẹ, người giám hộ theo chỉ định hoặc người đại diện theo ủy quyền của quý khách hàng có thể yêu cầu thực hiện các quyền này thay mặt cho quý khách hàng.

9.1 Quyền được biết: Trừ khi pháp luật có quy định khác, quý khách hàng có quyền được thông báo về việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng, đặc biệt là về mục đích xử lý, biện pháp xử lý, các loại dữ liệu cá nhân được xử lý, các chủ thể có liên quan đến việc xử lý, hậu quả không ngờ có thể xảy ra và/hoặc các thiệt hại, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc xử lý dữ liệu, và cơ chế xử lý khiếu nại, v.v...

9.2 Quyền đồng ý: Quý khách hàng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với Ngân Hàng khi Ngân Hàng yêu cầu quý khách hàng chấp thuận việc xử lý dữ liệu cá nhân của quý khách hàng theo quy định trong các điều khoản và điều kiện và/hoặc các thỏa thuận/hợp đồng giữa quý khách hàng và Ngân Hàng.

9.3 Quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân: Quý khách hàng có quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng thuộc trách nhiệm của Ngân Hàng để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu một cách hợp lý Ngân Hàng thực hiện chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân cho quý khách hàng để dữ liệu này được cập nhật, hoàn chỉnh và không gây hiểu lầm, trừ khi pháp luật có quy định khác.

9.4 Quyền rút lại chấp thuận: Nếu quý khách hàng đã chấp thuận cho Ngân Hàng thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng, quý khách hàng có quyền rút lại chấp thuận này tại bất cứ thời điểm nào trong suốt thời gian Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng được cung cấp cho Ngân Hàng, trừ khi bị pháp luật cấm hoặc có một hợp đồng với quý khách hàng vẫn đang có hiệu lực. Việc thu thập, và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng đã thực hiện trước khi quý khách hàng rút lại chấp thuận sẽ không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, việc quý khách hàng rút lại chấp thuận có liên quan hoặc cần thiết đối với đề nghị cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ có thể ngăn cản Ngân Hàng tuân thủ hợp đồng hoặc cung cấp sản phẩm và/hoặc dịch vụ cho quý khách hàng, hoặc có thể khiến giao dịch hoặc hoạt động khác có liên quan bị đình chỉ hoặc tạm dừng, hoặc có thể ảnh hưởng đến hiểu biết của quý khách hàng về sản phẩm và/hoặc dịch vụ, như quý khách hàng có thể không nhận được các đặc quyền, khuyến mãi hoặc đề xuất mới, sản phẩm và/hoặc dịch vụ nâng cao và phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng, hoặc không nhận được thông tin và khuyến nghị có lợi v.v. Vì lợi ích của quý khách hàng, quý khách hàng nên tìm hiểu và hỏi về những tác động tiềm ẩn trước khi quyết định rút lại chấp thuận của mình.

9.5 Quyền xóa Dữ Liệu Cá Nhân: Quý khách hàng có quyền yêu cầu Ngân Hàng xóa, tiêu hủy hoặc ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng nếu quý khách hàng cho rằng việc thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng là hành vi vi phạm pháp luật áp dụng, hoặc việc Ngân Hàng lưu giữ dữ liệu không còn cần thiết cho các mục đích liên quan theo Chính Sách này, hoặc khi quý khách hàng yêu cầu rút lại chấp thuận của mình hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu như đã mô tả ở những phần trước.

9.6 Quyền hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: Quý khách hàng có quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình. Việc hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân sẽ áp dụng đối với tất cả Dữ Liệu Cá Nhân quý khách hàng yêu cầu hạn chế.

9.7 Quyền cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân: Quý khách hàng có quyền yêu cầu Ngân Hàng cung cấp cho quý khách hang hoặc người được ủy quyền của quý khách hàng các Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng, trừ khi pháp luật có quy định khác.

9.8 Quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân: Quý khách hàng có quyền phản đối việc thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng tại bất kỳ thời điểm nào để ngăn chặn hoặc hạn chế việc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách hàng hoặc việc sử dụng dữ liệu cá nhân của quý khách hàng cho mục đích quảng cáo và tiếp thị, trừ khi pháp luật có quy định khác. Nếu quý khách hàng phản đối, Ngân Hàng sẽ chỉ tiếp tục thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng khi Ngân Hàng có thể thiết lập cơ sở pháp lý khác cho việc làm đó, hoặc để tuân thủ pháp luật, và Ngân Hàng sẽ tiếp tục thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân tùy từng trường hợp cụ thể. Trong trường hợp Ngân Hàng cần lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng vì những lý do nêu trên, Ngân Hàng sẽ thông báo cho quý khách hàng về những lý do này và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng được bảo vệ và sẽ được tiếp tục xử lý trên cơ sở cần thiết như được thông báo cho quý khách hàng.

9.9  Quyền khiếu nại, tố cáo và khởi kiện: Quý khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo với các cơ quan có thẩm quyền hoặc khởi kiện theo quy định pháp luật áp dụng nếu quý khách hàng tin rằng việc thu thập và/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng là hành vi vi phạm hoặc không tuân thủ pháp luật áp dụng.

9.10 Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Quý khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại phát sinh từ các vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng, trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

9.11 Quyền tự bảo vệ: Quý khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn ở Bộ luật Dân sự, hoặc yêu cầu các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền thực thi các biện pháp bảo vệ quyền dân sự, như buộc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi công khai hoặc đính chính/ chỉnh sửa thông tin, bồi thường tổn thất hoặc thiệt hại, v.v...

Pháp luật áp dụng có thể hạn chế việc thực hiện các quyền trên và trong một số trường hợp Ngân Hàng có thể phải từ chối hoặc ngăn cản Ngân Hàng thực hiện các yêu cầu của quý khách hàng, như để tuân thủ pháp luật hoặc lệnh của tòa án, nhiệm vụ công, việc thực hiện các quyền nói trên của quý khách hàng có nguy cơ vi phạm quyền hoặc quyền tự do của người khác v.v. Nếu Ngân Hàng từ chối yêu cầu đó, Ngân Hàng sẽ thông báo cho quý khách hàng về (những) lý do từ chối và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng được bảo vệ và sẽ được tiếp tục xử lý trên cơ sở cần thiết như được thông báo cho quý khách hàng.

Quý khách hàng có thể yêu cầu thực hiện các quyền của quý khách hàng thông qua các kênh sau đây:
Các quyền

Các kênh thực hiện​ ​
Trung tâm Dịch vụ 
Khách hàng KBank

Phòng Giao 
dịch
Ứng dụng
ngân hàng di động​ 
K PLUS Vietnam
Quyền được biết 
/
/
/
Quyền đồng ý
/
/
/
Quyền rút lại chấp thuận​
/
/
/
Quyền truy cập Dữ Liệu Cá Nhân
/
/
Quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân/​
/
Quyền xóa Dữ Liệu Cá Nhân
//
​​Quyền hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân
/
/

​​​​Quyền cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân​​​
/
Quyền hạn chế xử lý Dữ Liệu Cá Nhân​​
/
/
Quyền cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân
//
Quyền khiếu nại/ tố cáo/ khởi kiện​
//
Quyền tự bảo vệ
/
/
​​Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại
/
/


10. ​KBank có hiệu chỉnh hoặc sửa đổi Chính Sách này?

Ngân Hàng có thể xem xét hiệu chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi Chính Sách này tại từng thời điểm, khi xét thấy thích hợp và được phép theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp hiệu chỉnh, sửa đổi hoặc thay đổi Chính Sách này, Ngân Hàng sẽ công bố chính sách hiện hành trên trang thông tin điện tử của Ngân Hàng.

 ​​11. Quý khách hàng có thể liên hệ với Ngân Hàng bằng cách nào?

​Nếu quý khách hàng có bất kỳ đề xuất hoặc thắc mắc nào về việc thu thậpvà/hoặc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của quý khách hàng cũng như yêu cầu thực hiện các quyền của quý khách hàng theo Chính Sách này, quý khách hàng có thể liên hệ với Ngân Hàng thông qua các chi nhánh Ngân Hàng tại Tòa nhà Sun Wah Tower, Số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Trung tâm Dịch vụ Khách hàng KBank theo số điện thoại +8428 3821 8888 hoặc ứng dụng KPLUS Việt Nam.​Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat