• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Chiết khấu L/C có/ không có truy đòi

Chiết khấu L/C có/ không có truy đòi

Cho vay sau xuất khẩu Tối đa hóa
khả năng thanh khoản cho các nhà
xuất khẩu.Chiết khấu L/C có/ không có truy đòi

Cho vay sau xuất khẩu Tối đa hóa khả năng thanh khoản cho các nhà xuất khẩu.


Ưu điểm chính

Instant loan 100% Of the value of export goods will be received after exporting.  

Được cấp hạn mức tin dụng sau xuất khẩu nếu thỏa tín kiện có truy đòi

Với Thư tín dụng tùy chọn** theo điều kiện “không có quyền truy đòi” để giảm thiểu rủi ro không thanh toán của ngân hàng.

Reduce foreign exchange risk.  

Giảm thiểu rủi ro hối đoái

Ngân hàng chiết khấu cả Việt Nam đồng và các ngoại tệ khác

 
 

Lưu ý:

 • Phần rút vốn vay được tính từ giá trị Thư tín dụng sau xuất khẩu.
 • Nếu nhà xuất khẩu muốn giảm thiểu rủi ro không thanh toán của ngân hàng mở Thư tín dụng, các nhà xuất khẩu có thể chiết khấu khoản tín dụng khi ngân hàng mở L/C xác nhận thanh toán bằng hình thức L/C và ngân hàng có hạn mức tín dụng từ tổ chức tài chính mở L/C.

Điều kiện và Hồ sơ cần có

Phương thức đăng ký sử dụng

 • Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu có truy đòi theo phương thức thư tín dụng
  • Vui lòng liên hệ với Nhân viên chăm sóc khách hàng (RM) của bạn để nộp đơn đề nghị Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu có truy đòi theo phương thức thư tín dụng Bạn có thể nhận lên tới 100% giá trị khoản vay.
  • Tuy nhiên, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm nếu ngân hàng phát hành không Thanh toán như đã nêu trong Thư tín dụng.
 • Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu miễn truy đòi theo phương thức thư tín dụng
  • Không cần có khoản tín dụng vay vốn hoặc tài sản đảm bảo tuy nhiên ngân hàng phải có một khoản tín dụng Thanh toán/chiết khấu với ngân hàng phát hành.
  • Nhà xuất khẩu sẽ nhận được khoản vay sau khi ngân hàng phát hành xác nhận thanh toán qua Thư tín dụng.
  Terms & Condition

Điều kiện chuyên môn

 • Doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài
 • Sử dụng dịch vụ Nhờ thu xuất khẩu

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

 • Đơn đề nghị thương thảo/chiết khấu có quyền truy đòi hối phiếu xuất khẩu Theo phương thức Thư tín dụng
 • Đơn đề nghị thương thảo/chiết khấu không có quyền truy đòi hối phiếu xuất khẩu Theo phương thức Thư tín dụng