• Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Locate Us
 • Contact Form
 • Customer Service 24/7
 • Chuyển giao L/C

Các đặc điểm chính

Enhancing values for expanding business.  

Nâng cao giá trị để mở rộng hoạt động kinh doanh

Chuyển nhượng L/C cho nhà suất thực, bổ sung thêm giá trị lớn hơn cho người thụ hưởng chính

Smooth domestic / international trade.  

Giao dịch thương mại nội địa /
Giao dịch quốc tế

Đối với các nhà xuất khẩu/nhà sản xuất tầm trung, năng lực sản xuất không phù hợp để đặt hàng để xuất khẩu từ cả nhà cung cấp trong nước và quốc tế

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

Yêu cầu về giấy tờ hồ sơ

 • Đơn đề nghị chuyển nhượng tín dụng chứng từ
 • Thư tín dụng