Contact Us Contact Us

Personal / Deposit

Current Deposit (Demand Deposit)

Current Account​

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào?

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào? Lãi suất được tính lũy kế hàng ngày theo số tiền gửi* (%lãi suất/100) /365. Sau đó, lãi suất được tính và trả lãi hàng ngày vào ngày 25 hàng tháng.

Khách hàng có thể kiểm tra/truy vấn số dư tài khoản bằng cách nào?​
  • Đến chi nhánh của KBank Việt Nam
  • Liên hệ Tổng đài Dịch vụ Khách hàng: (028) 3821 8888
  • Bất kỳ phương thức nào khác do KBank qui định vào từng thời điểm
Tôi phải làm gì trong trường hợp Thư xác nhận mở tài khoản bị hỏng/mất?

Trong trường hợp hỏng/mất, khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho KBank Việt Nam. Nếu khách hàng không thông báo kịp thời, KBank Việt Nam không chịu trách nhiệm khi Thư xác nhận mở tài khoản bị sử dụng vào bất kỳ mục đích nào.

Indirect Investment Capital Account

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào?

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào? Lãi suất được tính lũy kế hàng ngày theo số tiền gửi* (%lãi suất/100) /365. Sau đó, lãi suất được tính và trả lãi hàng ngày vào ngày 25 hàng tháng.

Tôi muốn biết thêm thông tin về Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

Vui lòng liên hệ ngân hàng Kasikornbank chi nhánh Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

Làm cách nào để truy cập / truy vấn số dư tiền gửi của tôi?
  • KBank CN Việt Nam
  • Liên hệ Tổng đài Dịch vụ Khách hàng: (028) 3821 8888
  • Bất kỳ kênh dịch vụ nào khác được KBank Việt Nam thông báo trong từng Thời hạn
Tôi phải làm gì trong trường hợp Thư xác nhận mở kế toán bị nát / mất / rách?

Trong trường hợp vỡ vụn / mất mát / rách nát, khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho KBank Việt Nam. Nếu khách hàng không thông báo kịp thời, KBank Việt Nam không chịu trách nhiệm khi Thư xác nhận mở tài khoản bị lạm dụng vào bất kỳ mục đích nào.

Offshore Investment Capital Account

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào?

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào? Lãi suất được tính lũy kế hàng ngày theo số tiền gửi* (%lãi suất/100) /365. Sau đó, lãi suất được tính và trả lãi hàng ngày vào ngày 25 hàng tháng.

Tôi muốn biết thêm thông tin về Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài.

Vui lòng liên hệ ngân hàng Kasikornbank chi nhánh Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

Làm cách nào để truy cập / truy vấn số dư tiền gửi của tôi?
  • KBank CN Việt Nam
  • Liên hệ Tổng đài Dịch vụ Khách hàng: (028) 3821 8888
  • Bất kỳ kênh dịch vụ nào khác được KBank Việt Nam thông báo trong từng Thời hạn
Tôi phải làm gì trong trường hợp Thư xác nhận mở kế toán bị nát / mất / rách?

Trong trường hợp vỡ vụn / mất mát / rách nát, khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay cho KBank Việt Nam. Nếu khách hàng không thông báo kịp thời, KBank Việt Nam không chịu trách nhiệm khi Thư xác nhận mở tài khoản bị lạm dụng vào bất kỳ mục đích nào.


Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat