Contact Us Contact Us

Corporate / Deposit

Current Deposit (Demand Deposit)

Current Account

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào?

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này ​​như thế nào? Lãi suất được tính lũy kế hàng ngày theo số tiền gửi* (%lãi suất/100) /365. Sau đó, lãi suất được tính và trả lãi hàng ngày vào ngày 25 hàng tháng.

How can I access/inquiry my deposit balance?
 • KBank Vietnam Branch
 • Customer Service: 1900 54 54 13
 • Any other sevice channels that are informed by KBank Vietnam in each Thời hạn
What do I do in the case that Confirmation Letter on Accounting Opening is crumbed/lost/torn?

In case of crumbed/lost/torn, customer is obligated to promptly notify KBank Vietnam. If the customer does not timely notify, KBank Vietnam is not responsible when the Confirmation Letter on Account Opening is abused of any purposes.

Direct Investment Capital Account

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào?

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào? Lãi suất được tính lũy kế hàng ngày theo số tiền gửi* (%lãi suất/100) /365. Sau đó, lãi suất được tính và trả lãi hàng ngày vào ngày 25 hàng tháng.

Tôi muốn biết thêm thông tin về Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Vui lòng liên hệ ngân hàng Kasikornbank chi nhánh Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

How can I access/inquiry my deposit balance?
 • KBank Vietnam Branch
 • Customer Service: 1900 54 54 13
 • Any other sevice channels that are informed by KBank Vietnam in each Thời hạn
What do I do in the case that Confirmation Letter on Accounting Opening is crumbed/lost/torn?

In case of crumbed/lost/torn, customer is obligated to promptly notify KBank Vietnam. If the customer does not timely notify, KBank Vietnam is not responsible when the Confirmation Letter on Account Opening is abused of any purposes.

Indirect Investment Capital Account

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào?

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào? Lãi suất được tính lũy kế hàng ngày theo số tiền gửi* (%lãi suất/100) /365. Sau đó, lãi suất được tính và trả lãi hàng ngày vào ngày 25 hàng tháng.

Tôi muốn biết thêm thông tin về Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

Vui lòng liên hệ ngân hàng Kasikornbank chi nhánh Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

How can I access/inquiry my deposit balance?
 • KBank Vietnam Branch
 • Customer Service: 1900 54 54 13
 • Any other sevice channels that are informed by KBank Vietnam in each Thời hạn
What do I do in the case that Confirmation Letter on Accounting Opening is crumbed/lost/torn?

In case of crumbed/lost/torn, customer is obligated to promptly notify KBank Vietnam. If the customer does not timely notify, KBank Vietnam is not responsible when the Confirmation Letter on Account Opening is abused of any purposes.

Offshore Investment Capital Account

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào?

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào? Lãi suất được tính lũy kế hàng ngày theo số tiền gửi* (%lãi suất/100) /365. Sau đó, lãi suất được tính và trả lãi hàng ngày vào ngày 25 hàng tháng.

Tôi muốn biết thêm thông tin về Tài khoản vốn đầu tư nước ngoài.

Vui lòng liên hệ ngân hàng Kasikornbank chi nhánh Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

How can I access/inquiry my deposit balance?
 • KBank Vietnam Branch
 • Customer Service: 1900 54 54 13
 • Any other sevice channels that are informed by KBank Vietnam in each Thời hạn
What do I do in the case that Confirmation Letter on Accounting Opening is crumbed/lost/torn?

In case of crumbed/lost/torn, customer is obligated to promptly notify KBank Vietnam. If the customer does not timely notify, KBank Vietnam is not responsible when the Confirmation Letter on Account Opening is abused of any purposes.

Offshore Loan Account

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào?

Cách tính lãi và trả lãi của tài khoản này như thế nào? Lãi suất được tính lũy kế hàng ngày theo số tiền gửi* (%lãi suất/100) /365. Sau đó, lãi suất được tính và trả lãi hàng ngày vào ngày 25 hàng tháng.

Tôi muốn biết thêm thông tin về Tài khoản vốn vay nước ngoài.

Vui lòng liên hệ ngân hàng Kasikornbank chi nhánh Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết.

How can I access/inquiry my deposit balance?
 • KBank Vietnam Branch
 • Customer Service: 1900 54 54 13
 • Any other sevice channels that are informed by KBank Vietnam in each Thời hạn
What do I do in the case that Confirmation Letter on Accounting Opening is crumbed/lost/torn?

In case of crumbed/lost/torn, customer is obligated to promptly notify KBank Vietnam. If the customer does not timely notify, KBank Vietnam is not responsible when the Confirmation Letter on Account Opening is abused of any purposes.


Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat