• Marketing Campaign & Promotion

​​​ ​​​

3/1/2024

Để tải ứng dụng K PLUS Việt Nam, vui lòng nhấp vào banner phía trên.


Điều khoản và Điều kiện của Chiến dịch

 ​

“Đăng ký K PLUS thành công, Đăng nhập nhận Garena Shell trị giá 50.000 VNĐ”  


Những điều khoản và điều kiện này (gọi tắt là “Điều Khoản và Điều kiện”) quy định việc sử dụng Tài khoản trực tuyến K PLUS của Ngân hàng KASIKORNBANK - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là “Ngân hàng”). Bằng cách tham gia Chiến dịch và/hoặc đồng ý nhận bất kỳ ưu đãi quảng bá nào do Ngân hàng cung cấp, người tham gia được coi là đã đọc, hiểu và chấp nhận Điều Khoản và Điều Kiện.​

Các Điều khoản và Điều kiện sẽ có hiệu lực từ ngày 26 tháng 2 năm 2024 1. Chương trình​  ​: ​​​  Đăng ký K PLUS Việt Nam thành công, Đăng nhập để nhận Garena Shell trị giá 50.000 VNĐ (“Chiến dịch”).
2. Sản phẩm khuyến mãi của Ngân hàng​ ​ ​: Tài khoản K PLUS trực tuyến trên ứng dụng di động K PLUS Việt Nam của NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – CHI NHÁNH TP.HCM (“Ngân Hàng”)
​​
3. Khu vực áp dụng : ​  ​  Toàn quốc

4. Thời gian Chương trình​​​ :    Thời gian Chương trình sẽ bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2024 -Ngày 30 tháng 4 năm 2024 (bao gồm cả hai ngày).
(“Thời gian Chương trình”), trừ khi bị chấm dứt theo cách khác theo các Điều khoản và Điều kiện này.

5. Phần thưởng​​​​     Khách hàng mới mở Tài khoản vãng lai trực tuyến K PLUS thông qua Ứng dụng K PLUS Việt Nam thành công trong thời gian khuyến mại (sau đây gọi là “Khách hàng đủ điều kiện” hoặc “Khách hàng”).
(Sau đây gọi chung là “Phần thưởng”).

6. Tổng giá trị Tiền thưởng Hoàn tiền :    99.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng).

7. Khách hàng đủ điều kiện ​ : 
Khách hàng đủ điều kiện là khách hàng mới đăng ký Tài khoản trực tuyến K PLUS qua Ứng dụng K PLUS Việt Nam thành công trong thời gian khuyến
mãi 26 tháng 2 năm 2024 - 30 tháng 4 năm 2024 (bao gồm cả hai ngày) và nhập mã tham chiếu 'GSHELL' khi đăng ký K PLUS Việt Nam và nhận K PLUS phê
duyệt tài khoản.
​• Điều kiện của vỏ Garena bao gồm
o Garena Shell trị giá 50.000 VNĐ
o Garena Shell có thể được đổi tại https://napthe.vn/, mục Nạp Sò
o Hiệu lực của Garena Shell: 12 tháng kể từ ngày bắt đầu Chương trình
o Garena Shell không thể được bán hoặc đổi lấy tiền mặt.
o Garena Shell chỉ áp dụng cho 01 (một) vật phẩm mua. 01 (một) lần đặt chỗ được coi là 01 (một) giao dịch
Chiến dịch này không liên quan đến các chiến dịch đang diễn ra khác của Ngân Hàng.
Theo Điều khoản và Điều kiện này, Ngân hàng có quyền chỉ cung cấp Chiến dịch và Phần thưởng này cho khách hàng mới (cá nhân) của Ngân hàng,
những người chưa từng mở và/hoặc nắm giữ bất kỳ loại sản phẩm tài khoản trực tuyến K PLUS nào của Ngân hàng trước đây. (sau đây gọi là “Khách hàng đủ
điều kiện”).
Khả năng đủ điều kiện nhận ưu đãi sẽ do Ngân hàng quyết định.

​​​8. Điều kiện nhận thưởng​​​ :  
Phần thưởng chỉ giành cho khách hàng mới.
Thời gian khen thưởng:
Voucher điện tử Garena Shell trị giá 50.000 VNĐ sẽ được gửi vào mục thông báo/tin nhắn trên ứng dụng K PLUS Việt Nam của khách hàng đủ điều kiện trong vòng 5-15 ngày làm việc sau khi mở thành công Tài khoản K PLUS Trực tuyến thông qua chiến dịch này.  

9. Các điều khoản và điều kiện khác​  :  
 • Các điều khoản và điều kiện chung dành cho Tài khoản K PLUS Trực tuyến và Ứng dụng Di động K PLUS Việt Nam sẽ được áp dụng cho chiến dịch này. Để biết thêm thông tin chi tiết từng sản phẩm, vui lòng truy cập https://www.kasikornbank.com.vn/EN/​
Phần thưởng không thể hoàn lại, không thể chuyển giao và không thể đổi lấy tiền mặt hoặc bất kỳ lợi ích khác nào khác. Khách hàng đủ điều kiện không thể chuyển giao Phần thưởng cho bất kỳ người khác. 
Ngân hàng giữ quyền (i) từ chối yêu cầu của Khách hàng đủ điều kiện về bất kỳ thay đổi nào đối với Phần thưởng và (ii) hủy bỏ Phần thưởng theo quyết định duy nhất của Ngân hàng.
Khách hàng sẽ bị loại khỏi phần thưởng nếu đóng Tài khoản Trực tuyến K PLUS trước ngày nhận phần thưởng.
Đơn đăng ký Tài khoản K PLUS có thể bị từ chối nếu sử dụng địa chỉ email đã được đăng ký cho các tài khoản K PLUS hiện tại.
Việc trao Phần thưởng phụ thuộc vào việc xác minh độ đủ điều kiện và danh tính của Khách hàng đủ điều kiện theo quy trình của Ngân hàng. Nếu bất kỳ lúc nào Ngân hàng xác định (theo quyền độc lập và tuyệt đối của mình) rằng bất kỳ yêu cầu đủ điều kiện nào đã được quy định ở trên không tuân thủ nhưng Khách hàng đủ điều kiện đã nhận được bất kỳ Phần thưởng nào, Ngân hàng giữ quyền thu hồi bất kỳ và tất cả Phần thưởng hoặc giá trị của bất kỳ Phần thưởng nào từ Khách hàng đủ điều kiện.
Khách hàng đủ điều kiện sẽ nhận được Phần thưởng trong khoảng thời gian được thông báo bởi Ngân hàng.
Khách hàng đủ điều kiện thừa nhận và đồng ý rằng việc giao Phần thưởng có thể bị trì hoãn trong trường hợp có bất kỳ tình huống không lường trước hoặc không mong muốn nào.
Ngân hàng không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm nếu thông tin liên lạc của Khách hàng đủ điều kiện không thể liên lạc được hoặc không hợp lệ.
Phần thưởng sẽ không được thay thế nếu bị mất, hỏng hóc và bị mất trộm sau khi Khách hàng đủ điều kiện nhận Phần thưởng từ Ngân hàng.
Nội dung của Chiến dịch sẽ được công bố trên phương tiện truyền thông của Ngân hàng và các kênh truyền thông khác (nếu có).
Chiến dịch này không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác của Ngân hàng. Phần thưởng không thể kết hợp với bất kỳ chương trình khuyến mãi và thưởng khác nào của Ngân hàng.
Ngân hàng có quyền tùy ý từ chối cung cấp hoặc rút lại Phần thưởng đối với bất kỳ Khách hàng đủ điều kiện nào cung cấp thông tin bất hợp pháp, không rõ ràng hoặc không đầy đủ, hoặc vi phạm bất kỳ Điều kiện và Điều khoản nào.
Ngân hàng có quyền đình chỉ sự tham gia trong Chiến dịch, nếu người tham gia không đủ điều kiện hoặc không tuân thủ các quy định hoặc điều kiện được đặt ra bởi Ngân hàng.
Ngân hàng giữ quyền hủy bỏ Phần thưởng nếu Ngân hàng phát hiện có bất kỳ đơn đăng ký/nhập cảnh gian lận nào.
Ngân hàng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại, mất mát, trách nhiệm nào phát sinh hoặc mà Khách hàng đủ điều kiện phải chịu trong quá trình tham gia Chiến dịch hoặc sử dụng Phần thưởng.
Ngân hàng có thể liên lạc với khách hàng qua số điện thoại/email đăng ký với Ngân hàng để biết thêm thông tin/clarification hoặc tài liệu bổ sung, nếu cần thiết.
Phần thưởng sẽ không có giá trị nếu bị hạn chế hoặc bị cấm theo luật pháp.
Khách hàng đồng ý rằng Ngân hàng có thể sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân của anh/chị để quảng cáo, quảng bá trong và sau khi Chiến dịch kết thúc, trong phạm vi được phép theo luật pháp và sự đồng ý của khách hàng đã cung cấp cho Ngân hàng.
Khách hàng đủ điều kiện sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thuế và phí liên quan (bao gồm nhưng không giới hạn thuế thu nhập cá nhân), nếu có, theo yêu cầu của luật pháp áp dụng, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc nhận Phần thưởng dưới Chiến dịch này. Mọi chi phí và khoản chi phí khác không được bao gồm cụ thể trong Điều kiện và Điều khoản và sẽ là trách nhiệm chịu đựng duy nhất của Khách hàng đủ điều kiện.
Các Điều kiện và Điều khoản điều chỉnh tài khoản và dịch vụ ngân hàng áp dụng kết hợp với các Điều kiện và Điều khoản này.
Trong trường hợp tranh chấp, quyết định và/hoặc phán đoán của Ngân hàng về tất cả các vấn đề sẽ là cuối cùng và ràng buộc.
Ngân hàng giữ quyền tuyệt đối hủy bỏ Chiến dịch bất kỳ lúc nào hoặc sửa đổi, điều chỉnh hoặc bổ sung vào bất kỳ Điều kiện và Điều khoản nào từ thời gian này sang thời gian khác mà không cần thông báo trước, trừ khi có quy định khác theo luật pháp áp dụng.
Đối với thêm thông tin liên quan đến Chiến dịch, khách hàng nên liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng qua số điện thoại (84) 28 3821 8888 hoặc Ngân hàng Đại Chúng TNHH KASIKORNBANK – CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Các Điều khoản và Điều kiện của Chương trình này được làm bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt / không thống nhất nào giữa tiếng Anh và tiếng Việt, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng trong phạm vi có sự khác biệt / không thống nhất đó.​


Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat