• Marketing Campaign & Promotion

​​​ ​​​

K PLUS BIZ VIETNAM 


Điều Khoản Và Điều Kiện Sử Dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam

Terms and Conditions for the Use of K PLUS BIZ Vietnam Application 


Người dùng (“Người Dùng”) đồng ý sử dụng ứng dụng dịch vụ ngân hàng di dộng do NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh (“Ngân Hàng”) cung cấp dưới tên Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam (hoặc bất kỳ tên nào khác do Ngân Hàng quy định vào từng thời điểm mà Ngân Hàng thấy phù hợpcùng các dịch vụ liên quan (gọi chung là “Ứng Dụng KBank PLUS BIZ Vietnam”), theo đó Người Dùng đồng ý chịu ràng buộc bởi và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây (“các Điều Khoản và Điều Kiện”):

The user (the User”) agrees to use a mobile banking application offered by KASIKORNBANK Public Company Limited – Ho Chi Minh City Branch
(the “Bank”) under the name K PLUS BIZ Vietnam Application (or any other name as prescribed by the Bank from time to time as the Bank deems appropriate) and its related services (together, the K PLUS BIZ Vietnam Application”), whereby the User expressly agrees to be bound by and comply with the following terms and conditions (the Terms and Conditions”): 
 Người Dùng có thể sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam qua điện thoại di động hoặc máy tính bảng (“Thiết Bị”) sử dụng mạng viễn thông mà Ngân Hàng xét thấy phù hợp cho việc kết nối với Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam.

 The User may use the K PLUS BIZ Vietnam Application via mobile phone or tablet (the Device”) using networks which the Bank deems appropriate for connecting to the K PLUS BIZ Vietnam Application.

 Người Dùng phải bảo đảm rằng Thiết Bị của mình không có bất kỳ chương trình nào có thể ảnh hưởng đến việc cung cấp Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam hoặc tính bảo mật của hệ thống của Ngân Hàng, ví dụ như các chương trình Bot hoặc Ứng dụng từ xa. Cho mục đích của khoản này, chương trình Bot” (hay còn được gọi là chương trình Robot”) có nghĩa là chương trình tự động có thể thực hiện một chức năng trên mạng Internet hoặc chương trình có thể hoạt động theo lệnh từ Thiết Bị của Người Dùng hoặc từ bất kỳ chương trình nào khác có thể lệnh cho Thiết Bị của Người Dùng mà có chương trình Bot thực hiện một chức năng. “Ứng dụng từ xa” có nghĩa là ứng dụng có thể điều khiển máy tính hoặc điện thoại di động từ xa thông qua mạng Internet. Ngân Hàng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do thiết bị hoặc công cụ dịch vụ của Người Dùng hoặc lỗi của mạng điện thoại di động hoặc sự cố hệ thống Internet gây ra.

 The User shall ensure that his/her Device is free of any program that may affect the provision of the K PLUS BIZ Vietnam Application or security of the Banks system such as a Bot program or Remote applicationFor the purpose of this clause, a Bot program” (or in another word Robot Program”) means an automated program that can perform a function on the Internet network or a program that can function in accordance with the instructions from the Users Device or other any programs that can instruct the Users Device having the Bot program to perform a functionThe Users Device equipped with a Bot program will perform a function as instructed by the Bot program itself or by another individual or entityRemote application” means an application that can control a computer or mobile phone from a distance via the Internet networkThe Bank shall not be liable for any damage caused by the Users service equipment or tool or mobile phone network error or Internet system malfunction.

 Người Dùng không được thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam với tần suất cao bất thường có thể khiến hệ thống Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam không thể mở hoặc hoạt động, hoặc hoạt động cực chậm, hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam một cách bình thường.

 The User shall not conduct unusual high frequency transactions on the K PLUS BIZ Vietnam Application which may cause the K PLUS BIZ Vietnam Application system failure to open or work, or to be extremely slow or to prevent other users from using the K PLUS BIZ Vietnam Application normally.

 Người Dùng có thể tải về và truy cập Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam bằng cách đăng ký và đăng nhập vào Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam sử dụng một hay nhiều trình xác thực, bao gồm nhưng không giới hạn ở số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử và/hoặc Mật Khẩu Sử Dụng Một Lần (OTP) theo quy trình do Ngân Hàng quy định. Người Dùng tại đây xác nhận rằng số điện thoại di động và địa chỉ thư điện tử sử dụng để xác thực danh tính của Người Dùng thuộc sở hữu của Người Dùng (hoặc của bất kỳ người nào khác được Người Dùng ủy quyền). Quy trình xác thực sẽ chỉ được xem là hợp lệ và thành công sau khi Người Dùng đã hoàn tất các quy trình xác định và xác thực danh tính theo các bước và quy trình do Ngân Hàng quy định. Sau khi hoàn tất các quy trình nói trên, Người Dùng có thể truy cập Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam. Người Dùng cam đoan, bảo đảm và cam kết rằng mọi thông tin mà mình cung cấp cho Ngân Hàng đều đúng, chính xác, hoàn chỉnh và cập nhật. Người Dùng xác nhận rằng mình có quyền hợp pháp để sở hữu, chiếm hữu và sử dụng điện thoại di động (cùng với số của điện thoại di động) và địa chỉ thư điện tử đã hoặc sẽ dùng để truy cập Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam. Người Dùng cũng xác nhận và đồng ý: (i) cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ mạng di động mọi chấp thuận cần thiết để tiết lộ và gửi số điện thoại di động cho Ngân Hàng; và (ii) cho phép Ngân Hàng xác minh và xác thực danh tính của Người Dùng bằng cách sử dụng số điện thoại di động và/hoặc bất kỳ yếu tố nào khác mà Ngân Hàng thấy phù hợp khi Người Dùng đăng ký và/hoặc sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam​.

 The User can download and access the K PLUS BIZ Vietnam by registering and logging in to the K PLUS BIZ Vietnam Application by using an authenticator(sincluding but not limited to mobile phone number, email address, and/or One Time Password (OTPin accordance with the procedures prescribed by the BankThe User hereby acknowledges that the mobile phone number and email address which will be used for verification of his/her identity belongs to the User (or any other persons authorized by the User). The verification process will be deemed valid and successful only after the User has completed the identification and authentication processes in accordance with the steps and procedures prescribed by the BankAfter the completion of such processes, the User will be able to access the K PLUS BIZ Vietnam ApplicationThe User represents, warrants, and undertakes that any information the User provides to the Bank is true, accurate, complete and up-to-dateThe User affirms that the User has lawful rights to own, possess and use the mobile phone (with its numberand the email address that has been or will be used to access for the K PLUS BIZ Vietnam ApplicationThe User further acknowledges and agrees: (ito provide all necessary consents to the mobile network service provider for disclosing and sending the mobile phone number to the Bank, and (iito allow the Bank to verify and authenticate the Users identity by using the provided mobile phone number, and/or any other factors as the Bank deems appropriate when the User registers and/or uses the K PLUS BIZ Vietnam Application..​

 Người Dùng không được thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam với tần suất cao bất thường có thể khiến hệ thống Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam không thể mở hoặc hoạt động, hoặc hoạt động cực chậm, hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam một cách bình thường.

 The User acknowledges and agrees that the use of a One Time Password (OTPand/or another type of passwords and/or other tool(sthat the User uses for logging in to the    K PLUS BIZ Vietnam  Application for confirming the use of the K PLUS BIZ Vietnam Application and its services (collectively, the Tool”) is subject to the following conditions:

 Người Dùng phải bảo mật Công Cụ. Việc tiết lộ Công Cụ được xem là không tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này. Người Dùng chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh từ việc tiết lộ, hoặc bất kỳ hành động nào dẫn đến việc Công Cụ bị mất.

 The User shall keep the Tool confidentialDisclosure of the Tool is considered a breach of these Terms and ConditionsThe User shall be responsible for any damage arising from the disclosure of, or any act resulting in the loss of the Tool.​

 Trong trường hợp Công Cụ bị mất, bị trộm cắp, thất lạc hoặc hư hại, hoặc bị lừa đảo (hay nghi ngờ bị lừa đảo) hoặc bị tấn công mạng (hay nghi ngờ bị tấn công mạng), Người Dùng phải lập tức thông báo cho Ngân Hàng qua (các) kênh do Ngân Hàng chỉ định. Người Dùng chịu trách nhiệm về bất kỳ và toàn bộ mọi thiệt hại, tổn thất hoặc rủi ro nào khác là hậu quả của các hành vi nói trên, xảy ra trước và sau khi Người Dùng thực hiện việc thông báo.

  In case the Tool is lost, stolen, missing, damaged, or subject to an act of fraud (or suspected fraudor cyber-attack (or suspected cyber-attack), the User must immediately notify the Bank through the channel(sspecified by the BankThe User must be responsible for any and all damages, losses and any other risks as the result thereof which occur before and after the Users notification.

 Người Dùng đồng ý rằng bất kỳ hành vi nào được thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc đăng ký và sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam, thì việc chấp thuận với những sửa đổi của các Điều Khoản và Điều Kiện, các dịch vụ và/hoặc phí, bất kể hành vi nói trên do Người Dùng hay do người khác thực hiện, đều được coi là hoàn chỉnh, hợp lệ và có thể thi hành từ thời điểm hành vi/giao dịch được Ngân Hàng xác nhận, có hiệu lực ràng buộc về mặt pháp lý đối với và có thể thi hành đối với Người Dùng. Những hành vi đề cập trên đây được xem là do Người Dùng thực hiện thông qua thao tác chấp nhận điện tử/chữ ký điện tử gửi cho Ngân Hàng và đó là bằng chứng hợp lệ và đầy đủ để hoàn tất giao dịch. Người Dùng đồng ý rằng Ngân Hàng có thể sử dụng dữ liệu giao dịch làm bằng chứng cho các mục đích hợp pháp và để chứng minh rằng Người Dùng đã tiến hành một giao dịch. Người Dùng thừa nhận, đồng ý và chấp nhận mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam qua các kênh điện tử vốn là các kênh có thể không cần có tài liệu hoặc bằng chứng bổ sung để xác nhận và/hoặc nộp cho Ngân Hàng (trừ trường hợp Ngân Hàng có yêu cầu khác đi).

 The User agrees that any action performed, including but not limited to registration and use of the K PLUS BIZ Vietnam Application, acceptance of an amendment of the Terms and Conditions, services and/or fees, regardless of whether the said action was undertaken by the User, will be complete, valid and enforceable from the time the action/transaction is confirmed by the Bank, and shall be legally binding upon and fully enforceable against the UserSuch actions shall be deemed executed by the User by way of an electronic acceptance/signature given to the Bank which is valid and complete evidence for the completion of the transactionThe User agrees that the Bank may use the transactions data as evidence for lawful purposes and for proving that the User has conducted such transactionThe User acknowledges, agrees to and accepts all the risks related to the use of the K PLUS BIZ Vietnam Application via electronic channels which may not require any additional documents or evidence for confirmation and/or delivery to the Bank (unless otherwise expressly required by the Bank).​

 Thu thập, sử dụng và/hoặc tiết lộ thông tin

 Collection, Use and/or Disclosure of Information

 Người Dùng đồng ý và chấp thuận cho Ngân Hàng xử lý dữ liệu của Người Dùng, bao gồm dữ liệu cá nhân (nếu có, kể cả dữ liệu cá nhân cơ bản lẫn dữ liệu cá nhân nhạy cảm) và dữ liệu không phải là dữ liệu cá nhân như thông tin tài chính được cung cấp cho và/hoặc được thu thập bởi Ngân Hàng (tùy trường hợp) cho mục đích chấp thuận các Điều Khoản và Điều Kiện này và việc cung cấp các dịch vụ qua Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam, trong phạm vi được luật áp dụng cho phép, nhằm mục đích: (i) cung cấp các dịch vụ cần thiết, (ii) đáp ứng các yêu cầu của Người Dùng trước khi cung cấp dịch vụ, (iii) sử dụng các bên thứ ba hỗ trợ dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn trong dịch vụ công nghệ thông tin và thông tin liên lạc, (iv) chuyển giao quyền và/hoặc nghĩa vụ, (v) quản lý việc khiếu nại, (vi) tuân thủ Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan (như được định nghĩa tại Điều 19) và/hoặc (vii) quản lý rủi ro. Ngoài ra, Người Dùng cũng đồng ý và chấp thuận cho Ngân Hàng tiết lộ và chuyển các dữ liệu nói trên của Người Dùng ở trong nước và/hoặc ra nước ngoài cho: (i) NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK và các công ty liên kết/các công ty con của NGÂN HÀNG ĐẠI CHÚNG TNHH KASIKORNBANK, (ii) các nhà cung cấp dịch vụ thuê ngoài, (iii) các đại lý của Ngân Hàng, (iv) các đối tác kinh doanh, (v) các nhà thầu phụ, (vi) các liên minh thương hiệu, (vii) các bên nhận chuyển giao quyền/nghĩa vụ dự kiến,(viii) các bên nhận chuyển giao quyền/nghĩa vụ và (ix) các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây. Người Dùng đồng ý và chấp thuận cho Ngân Hàng tiết lộ dữ liệu và/hoặc thông tin cá nhân của mình và đồng thời cũng đồng ý và chấp thuận cho các bên thứ ba nói trên xử lý dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin của mình cho các mục đích tương tự. Người Dùng có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của Ngân Hàng liên quan đến thông tin cá nhân của Người Dùng do Ngân Hàng thu thập và/hoặc xử lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền được biết, quyền đồng ý, quyền truy cập, quyền rút lại sự đồng ý, quyền xóa dữ liệu, quyền yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu, quyền cung cấp dữ liệu, quyền có dữ liệu cá nhân, quyền phản đối việc xử lý dữ liệu, quyền khiếu nại, quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và quyền tự bảo vệ. Để biết thêm thông tin, xin xem Chính Sách Về Quyền Riêng Tư tại địa chỉ : https://www.kasikornbank.com.vn/SiteCollectionDocuments/VN/assets/uploads/KBank%20Privacy%20Policy%20(VN).pdf 

 The User agrees and consents to the Bank for processing the Users data, including personal data, if any (both basic personal data and sensitive personal dataand non-personal data such as financial information, provided to and/or collected by the Bank (as the case may befor the purpose of entry into these Terms and Conditions and for providing the services via the K PLUS BIZ Vietnam Application to the extent permitted by the applicable laws, for the purposes of: (iproviding necessary services, (iifulfilling the requests of the User before providing the services, (iiiassigning third parties to support the services, including but not limited to information technology and communications services, (ivassignment of rights and/or obligations, (vcomplaints management, (vi) complying with the Related Laws and Rules and Regulations (as defined in Clause 19) and/or (viirisk managementIn addition, the User further agrees and consents to the Banks disclosure and transfer of the Users data mentioned above locally and/or abroad to: (iKASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED and affiliates/subsidiaries of KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED, (iioutsourcing service providers, (iiithe Banks agents, (ivbusiness partners, (vsub-contractors, (vico-branding alliances, (viiprospective rights/obligations assignees, (viiirights/obligations assignees, and (ixcloud computing service providersThe User further agrees and consents to the Bank disclosing his/her personal data and/or information, and also agrees and consents to the aforementioned third parties processing his/her personal data and/or information for the same purposes. The User has the rights and obligations under the laws and the Banks Privacy Policy regarding the Users personal information collected and/or processed by the Bank, including but not limited to the right to be informed, right to give consent, right to access, right to withdraw consent, right to delete, right to restrict processing, right to obtain personal data, right to object the processing, right to complain, right to claim damages, and right to self-protectionFor more information, please see the Banks privacy policy Click here
 Người Dùng không được thực hiện các giao dịch trên Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam với tần suất cao bất thường có thể khiến hệ thống Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam không thể mở hoặc hoạt động, hoặc hoạt động cực chậm, hoặc ngăn cản người dùng khác sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam một cách bình thường.

  Furthermore, for the purpose of this clause, processing” means one or multiple activities that impact on personal data, including collection, recording, analysis, confirmation, storage, rectification, disclosure, combination, access, tracing, retrieval, encryption, decryption, copying, sharing, transmission, provision, transfer, deletion, destruction or other relevant activities.

 Với việc chấp thuận tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện này, Người Dùng tại đây xác nhận và đồng ý rằng Người Dùng tự nguyện đồng ý với việc dữ liệu cá nhân của mình được xử lý theo và cho các mục đích được quy định cụ thể tại Điều 6.1 trên sau khi Người Dùng đã được thông báo đầy đủ và biết rằng (i) loại dữ liệu cá nhân nào được xử lý, (ii) mục đích của việc xử lý, (iii) tổ chức, cá nhân được phép xử lý các dữ liệu, (iv) cách thức xử lý, (v) hậu quả và/hoặc thiệt hại không mong muốn có thể có, (vi) thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc xử lý dữ liệu cá nhân và (vii) các quyền và nghĩa vụ của Người Dùng theo quy định của pháp luật đối với dữ liệu cá nhân. Người Dùng tại đây xác nhận mình đã được thông báo về việc một số hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân được xử lý là dữ liệu cá nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật.

 The User, by entering into these Terms and Conditions, hereby acknowledges and agrees that the User voluntarily consents to the processing of his/her personal data pursuant to, and for the specific purposes specified in Clause 6.1 above upon being fully informed and aware of (ithe data to be processed, (iithe purposes of such processing, (iiithe persons authorised to process such data, (ivprocessing methods, (vpotential unexpected consequences and/or damages, (vithe start time and the end time of personal data processing and (viithe Users rights and obligations under applicable laws in relation to his/her own personal dataThe User hereby confirms that the User has been informed of that some or all of the personal data to be processed are sensitive personal data under applicable laws.

 Trong trường hợp Người Dùng tiết lộ dữ liệu cá nhân của người khác cho Ngân Hàng cho các mục đích nêu trên, Người Dùng cam đoan và bảo đảm với Ngân Hàng rằng Người Dùng đã được người đó đồng ý theo quy định của pháp luật hoặc Người Dùng có cơ sở hợp pháp để tiết lộ dữ liệu cá nhân của người đó cho Ngân Hàng và đã thông báo cho người nói trên biết (và được người này chấp thuận trước) thông tin chi tiết về việc thu thập, sử dụng, xử lý và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân theo các Điều Khoản và Điều Kiện và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của Ngân Hàng. Người Dùng phải bồi hoàn cho Ngân Hàng bất kỳ chi phí, lệ phí, thiệt hại, phí tổn hoặc tổn thất nào mà Ngân Hàng phải gánh chịu do Người Dùng không tuân thủ quy định nói tại đây.

 In the event that the User discloses another persons personal data to the Bank for the aforementioned purposes, the User represents and warrants to the Bank that the User has obtained consent from such person in compliance with the law or has a legal basis to disclose such persons personal data to the Bank and has informed and obtained the prior consent of such person of the details of the collection, use, process and/or disclosure of personal data pursuant to these Terms and Conditions and the aforementioned Privacy PolicyThe User shall indemnify the Bank for any costs, charges, damages, expenses or losses incurred to the Bank due to the Users failure to comply with this provision.

 Người Dùng bằng văn bản này xác nhận rằng toàn bộ các tài liệu, dữ liệu và thông tin do Ngân Hàng nắm giữ và/hoặc được Người Dùng gửi/nộp cho Ngân Hàng, dù được gửi theo bất kỳ cách nào bởi Người Dùng hay bởi người được Người Dùng ủy quyền, đều đúng, chính xác, cập nhật và hoàn chỉnh; Ngân Hàng có thể sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông tin chi tiết nói trên để cung cấp dịch vụ và cập nhật dữ liệu trong hệ thống của mình. Người Dùng tại đây cam đoan rằng mình có đủ năng lực hành vi dân sự cùng các quyền cần thiết để đề nghị Ngân Hàng cho sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam và thực hiện các giao dịch liên quan. Người Dùng phải bồi thường đầy đủ cho Ngân Hàng nếu vi phạm bất kỳ cam kết/cam đoan nào nêu tại đây.

 The User hereby confirms that all the documents, data and information which are held by the Bank and/or delivered by the User to the Bank, regardless of the means by which they are sent, by the User or the Users authorized person, are true, accurate, up-to-date, and complete and the Bank may use such documents, data and information to provide the services and update data in the Banks systemThe User hereby warrants that it has full capacity for civil acts and necessary rights to request the Bank for the use of the K PLUS BIZ Vietnam Application and to carry out related transactionsThe User shall fully indemnify the Bank for any breach he/she may commit herein.

 Để hiệu chỉnh dữ liệu và/hoặc thông tin, Người Dùng phải thông báo trước với Ngân Hàng theo quy trình do Ngân Hàng quy định.

 For the correction of data and/or information, the User shall inform the Bank in advance in accordance with the procedures prescribed by the Bank.

 Trừ trường hợp Ngân Hàng có quy định khác, trong trường hợp Người Dùng phát hiện thấy có bất kỳ lỗi, khuyết điểm nào hay trường hợp Người Dùng muốn tạm dừng sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam, Người Dùng phải liên lạc ngay với Ngân Hàng qua Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng K-Contact Việt Nam theo số điện thoại +84 28 3821 8888 (hoặc các kênh khác theo chỉ định và công bố của Ngân Hàng) để thông báo cho Ngân Hàng biết về lỗi, khuyết điểm đó hoặc yêu cầu tạm dừng dịch vụ của Người Dùng. Cho các mục đích nói trên, Người Dùng phải cung cấp thông tin cần thiết như nội dung chủ yếu, ngày, giờ, các bên liên quan và các thông tin khác mà Ngân Hàng thấy cần thiết. Sau khi Người Dùng đã thông báo cho Ngân Hàng biết về lỗi, khuyết điểm hoặc yêu cầu tạm dừng dịch vụ theo quy trình do Ngân Hàng quy định, Ngân Hàng sẽ xem xét và tiến hành nghiệp vụ liên quan như kiểm tra/hiệu chỉnh lỗi, khuyết điểm hoặc tạm dừng dịch vụ đang cung cấp. Người Dùng chịu trách nhiệm về mọi hành vi và giao dịch được thực hiện trước thời điểm tạm dừng. Ngân Hàng có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào mà trái với Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan hoặc các chính sách của Ngân Hàng.

 Unless the Bank requires otherwise, in case the User finds any error, defect of or the User would like to temporarily suspend the use of the K PLUS BIZ Vietnam Application, he/she shall immediately contact the Bank via K-Contact Center Vietnam at the phone number +84 28 3821 8888 (or other channels specified and publicly announced by the Bank) to inform the Bank of such error, defect or the User’s request for suspension of service. For the foregoing purposes, the User is required to provide necessary information such as the subject matter, date, time, related parties as well as other information that the Bank deems necessary. After the User notifies the Bank of such error, defect or request for suspension of service in accordance with the procedures set out by the Bank, the Bank will review and proceed related operations such as investigating/rectifying the error, defect or suspending the provided services. The User shall be responsible for all acts and transactions which are undertaken prior to the suspension. The Bank reserves the right to not accept any request that is contrary to the Related Laws and Rules and Regulations or the Bank’s policies.

 Người Dùng phải thanh toán mọi khoản phí, lệ phí và chi phí cho bất kỳ bên cung cấp thứ ba nào (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet) phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ, là những khoản nằm ngoài các khoản phí hoặc lệ phí của Ngân Hàng.

 The User shall pay all fees, charges and costs for any third-party providers (e.g., the Internet connection service providerarising from the use of services which are separate from any fees or charges from the Bank.

 Người Dùng có thể sử dụng các dịch vụ có sẵn thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam và các dịch vụ sẽ được cung cấp trong tương lai theo các điều khoản và điều kiện do Ngân Hàng quy định. Tại từng thời điểm, thông báo về các dịch vụ nói trên sẽ được gửi cho Người Dùng qua các kênh của Ngân Hàng.

 The User may use the currently available services of the K PLUS BIZ Vietnam Application and the services which will be available in the future under the terms and conditions to be prescribed by the Bank and the notice of which will be provided to the User via the Banks channels from time to time.

 Người Dùng bằng văn bản này xác nhận Người Dùng là chủ sở hữu hợp pháp hoặc có quyền hợp pháp đối với bất kỳ và toàn bộ mọi dữ liệu, hình ảnh, biểu trưng hoặc dấu hiệu bao gồm cả nhãn hiệu hàng hóa và nhãn hiệu dịch vụ mà Người Dùng đã tải lên hệ thống để sử dụng các dịch vụ của Ngân Hàng. Trong trường hợp Người Dùng sử dụng dữ liệu, hình ảnh, biểu trưng hoặc dấu hiệu của một người hoặc đơn vị khác khi chưa có sự cho phép hoặc theo cách vi phạm các quy định của pháp luật, Người Dùng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về, và bồi thường cho Ngân Hàng đối với, mọi thiệt hại phát sinh.

 The User hereby confirms that he/she is the lawful owner of or has lawful rights to any and all data, images, logos or signs including trademarks and service marks that the User has uploaded for the use of the Banks servicesThe User is solely responsible for and fully indemnify the Bank for all damage incurred if he/she uses data, images, logos or signs of another individual or entity without permission or in violation of the applicable laws and regulations.

 Để bảo đảm an toàn, Người Dùng có thể cài đặt tại Thiết Bị cho phép dịch vụ định vị xác định vị trí trong khi sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam. Khi thực hiện cài đặt dịch vụ định vị này, Người Dùng đồng ý rằng thông tin về vị trí sẽ được Ngân Hàng lưu trữ theo quy định của Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan và Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của Ngân Hàng.

 For the purpose of his/her own security, the User can set up the Device to allow location services to determine the location while using the K PLUS BIZ Vietnam ApplicationBy doing so, the User agrees that the location information shall be stored by the Bank in compliance with the Related Laws and Rules and Regulations, and the Banks Privacy Policy.

 Người Dùng phải bảo mật mọi thông tin tài chính, kế toán hoặc bất kỳ thông tin nào khác do Ngân Hàng cung cấp và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp được Ngân Hàng cho phép trước hoặc theo quy định của Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan.

 The User shall kee​p confidential all financial, accounting or any other information provided by the Bank and shall not divulge such information to any third parties unless otherwise permitted by the Bank in advance or as required by the Related Laws and Rules and Regulations.

 Thay đổi các điều khoản và điều kiện​

 Changes in Terms and Conditions

 Khi các điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam có thay đổi, Ngân Hàng sẽ liên lạc với Người Dùng qua Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam hoặc các kênh thông tin liên lạc khác mà Ngân Hàng thấy phù hợp để thu nhận việc chấp thuận của Người Dùng.

 If there is any change in the terms and conditions for the use of service of the  K PLUS BIZ Vietnam Application, the Bank shall communicate with the User through the K PLUS BIZ Vietnam Application or other communication channels that the Bank deems appropriate to obtain consent from the User.

 Nếu theo quy định của Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan Ngân Hàng phải sửa đổi bất cứ điều khoản và điều kiện nào, Người Dùng hiểu và chấp thuận rằng Ngân Hàng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện liên quan để tuân thủ Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan.

 If the Bank is required by the Related Laws and Rules and Regulations to change any terms and conditions, the User understands and accepts that the Bank shall have the rights to change such terms and conditions for the compliance with the Related Laws and Rules and Regulations.

 Chấm dứt Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam

 Termination of the K PLUS BIZ Vietnam Application

 Khi xảy ra bất kỳ trường hợp nào dưới đây, Người Dùng đồng ý rằng Ngân Hàng có quyền lập tức tạm dừng và/hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ dịch vụ thuộc Ứng dụng K PLUS BIZ Vietnam (nếu xét thấy thích hợp) bằng cách gửi thông báo với hiệu lực tức thì (và Ngân Hàng không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc tạm dừng và/hoặc chấm dứt nói trên):

 For any of the following circumstances, the User agrees that the Bank shall have the rights to immediately suspend and/or terminate the service of K PLUS BIZ Vietnam Application (in whole or in part as the Bank deems appropriateby a notice with immediate effect and the Bank will not be responsible for any damage which may arise therefrom:

 15.1.1.Bất kỳ dữ liệu, thông tin, cam đoan, bảo đảm, xác nhận hoặc cam kết nào do Người Dùng cung cấp cho Ngân Hàng không đúng, không chính xác, không hoàn chỉnh, không cập nhật hoặc gây hiểu lầm.

 Any data, information, representation, warranty, confirmation or undertaking provided by the User to the Bank is not true, accurate, complete, up-to-date or it is misleading.

 15.1.2.Có bằng chứng khiến Ngân Hàng tin rằng dữ liệu và/hoặc thông tin do Người Dùng cung cấp cho Ngân Hàng có ảnh hưởng bất lợi đến quyền hợp pháp hoặc hoạt động bình thường của Ngân Hàng, bao gồm nhưng không giới hạn trong: (iviệc Người Dùng sử dụng chương trình Bot” hoặc Ứng dụng từ xa, (ii) Người Dùng thực hiện các giao dịch với tần suất cao khiến Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam hoặc hệ thống thông tin của Ngân Hàng không thể mở hoặc hoạt động, hoặc hoạt động cực chậm, (iiiNgười Dùng có bất kỳ hành vi nào khiến người dùng khác không thể sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam  một cách bình thường và/hoặc (vNgười Dùng đã hoặc sẽ thực hiện hành vi trái pháp luật, trật tự công cộng hoặc trái đạo đức hay có thể khiến Ngân Hàng vi phạm Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan.

 There is evidence that makes the Bank believes the data and/or information provided by the User to the Bank adversely affect lawful rights or normal operation of the Bank, including but not limited to: (ithe Users use of a Bot programs” or Remote application(iithe User has conducted a high frequency transaction that causes the K PLUS BIZ Vietnam  Application or the Banks information system in failure to open or work or in an extremely slow speed, (iiithe User conducts any act which prevents other users from using the K PLUS BIZ Vietnam Application as usual, and/or (vthe User has or will commit an act which is illegal or contrary to public order or morality or may cause the Bank to violate the Related Laws and Rules and Regulations.

 15.1.3.Có bằng chứng khiến Ngân Hàng tin rằng Người Dùng sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam không đúng đắn.

 There is evidence that makes the Bank believes that the User uses the   K PLUS BIZ Vietnam Application inappropriately.

 15.1.4.Người Dùng trong danh sách cấm của Ngân Hàng.

 The User is on a sanction list of the Bank.

 15.1.5.Ngân Hàng phát hiện Người Dùng đã nộp giấy tờ/tài liệu giả mạo và/hoặc đã mạo danh người khác (cho dù người đó có đồng ý cho Người Dùng hành động như trên hay không).

 The Bank has found that the User submitted falsified documents and/or assumed another person's identity (regardless that person has given consent for the Users action or not).

 15.1.6.Ngân Hàng phát hiện thiệt hại tiềm ẩn có thể phát sinh từ Thiết Bị của Người Dùng do đã được chỉnh sửa hoặc từ hệ thống mạng điện thoại di động và/hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác (ví dụ như việc Bẻ Khóa (Jailbreakhoặc Giành Quyền Truy Cập Ưu Tiên (Root)) để ngăn chặn thiệt hại mà Người Dùng có thể phải gánh chịuCho mục đích của khoản này, Bẻ Khóa có nghĩa là việc chỉnh sửa các thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS để gỡ bỏ các hạn chế do nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu hệ điều hành áp dụng khi chưa được phép của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu hệ điều hành di động; “Giành Quyền Truy Cập Ưu Tiên có nghĩa là việc chỉnh sửa các thiết bị sử dụng hệ điều hành Android để gỡ bỏ các hạn chế do nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu hệ điều hành áp dụng khi chưa được phép của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu hệ điều hành).

 The Bank detects potential damage which may arise from the User's Device, which has been modified, or from the mobile phone network system and/or any other causes, (e.g., Jailbreak or Rootin order to prevent damage that may be incurred by the UserFor the purpose of this clause, Jailbreak” means the modification of iOS-operated devices to remove restrictions imposed by the manufacturer or operating system owner without permission from the manufacturer or mobile operating system owner; and Root” means the modification of Android-operated devices to remove restrictions imposed by the manufacturer or operating system owner without permission from the manufacturer or operating system owner.

 15.1.7.Người Dùng không tuân thủ các Điều Khoản và Điều Kiện.

 The User fails to comply with these Terms and Conditions.

 15.1.8 Người Dùng qua đời.

 The User dies.

 15.1.9.Ngân Hàng phải tuân thủ Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan.

 The Bank shall comply with the Related Laws and Rules and Regulations.

 Việc chấm dứt các dịch vụ theo các Điều Khoản và Điều Kiện này vì bất kỳ lý do gì sẽ không giải trừ Người Dùng khỏi bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào đã phát sinh vào hay trước ngày chấm dứt cho đến khi Người Dùng hoàn tất các nghĩa vụ của mình. Trong trường hợp sự kiện bất khả kháng hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác cản trở Ngân Hàng cung cấp dịch vụ theo Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam theo các Điều Khoản và Điều Kiện, Người Dùng đồng ý rằng Ngân Hàng có toàn quyền tiếp tục cung cấp dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào mà Ngân Hàng thấy phù hợp để cung cấp các dịch vụ và Người Dùng đồng ý sẽ hợp tác đầy đủ với Ngân Hàng dưới mọi hình thức nhằm giúp cải tiến phương thức cung cấp dịch vụ của Ngân Hàng.

 The termination of services under these Terms and Conditions, for any reason, shall not release the User from any obligations or liabilities accrued on or before the date of termination until the User completely fulfills their obligationsIn case of a force majeure event or any other causes that prevent the Bank from providing the service of K PLUS BIZ Vietnam Application under these Terms and Conditions, the User agrees that the Bank has the sole discretion to continue providing the service of K PLUS BIZ Vietnam Application or take any action as the Bank deems appropriate to provide the services, and the User agrees to fully cooperate with the Bank in every way to improve the service method of the Bank.

 Người Dùng bằng văn bản này xác nhận rằng Ngân Hàng có quyền chuyển giao toàn bộ hoặc một phần các quyền, lợi ích, nghĩa vụ và/hoặc trách nhiệm của Ngân Hàng phát sinh theo các Điều Khoản và Điều Kiện cho bất kỳ người hoặc đơn vị nào (kể cả các tổ chức tài chính) mà Ngân Hàng thấy phù hợp mà không cần có sự đồng ý bổ sung nào khác của Người Dùng. Ngược lại, Người Dùng không được phép chuyển giao toàn bộ hoặc một phần các quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình phát sinh theo các Điều Khoản và Điều Kiện cho bất kỳ người hoặc đơn vị nào khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Ngân Hàng.

 The User hereby acknowledges that the Bank may assign its rights, benefits, obligations and/or duties, in whole or in part, arising under these Terms and Conditions, to any individual or entity (including financial institutionsas the Bank deems appropriate without having to obtain any additional consent from the UserNonetheless, the User is not permitted to assign his/her rights, benefits, obligation and duties, in whole or in part, arising under these Terms and Conditions, to any individual or entity without obtaining a prior consent in writing from the Bank.

 Việc Ngân Hàng chậm hoặc không thực thi các quyền của mình theo các quy định của pháp luật, các Điều Khoản và Điều Kiện này hoặc theo chính sách khác do Ngân Hàng quy định, trong đó bao gồm cả sổ tay hướng dẫn và Hệ Thống Phản Hồi Bằng Giọng Nói Tương Tác (IVR) của Ngân Hàng, sẽ không được xem là Ngân Hàng đã từ bỏ các quyền của mình hoặc đồng ý cho phép Người Dùng thực thi bất kỳ hành vi nào.

 Any delays or failure to exercise rights under the applicable laws and regulations, these Terms and Conditions or other policies set out by the Bank, including handbooks and the Bank's Interactive Voice Response (IVRsystem, shall not be regarded as the Bank relinquishing such rights or as the Banks giving the User consent to perform any act.

 Mọi thư tín, thông báo hoặc thông tin do Ngân Hàng gửi cho Người Dùng đến địa chỉ Người Dùng cung cấp cho Ngân Hàng, dù bằng cách trao tận tay hoặc qua bưu điện (dưới hình thức thư bảo đảm hoặc thư thường) hay bằng thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử hoặc qua dịch vụ tín nhắn hoặc thông báo trong Ứng Dụng đến số điện thoại di động đã cung cấp cho Ngân Hàng hoặc qua các dịch vụ/kênh đã thỏa thuận trước giữa Người Dùng và Ngân Hàng (gọi chung là “Kênh Nhận Thông Tin”) sẽ được xem là đã được gửi một cách hợp lệ đến Người Dùng bất kể Người Dùng đã thực tế nhận được thư, thông báo hoặc thông tin đó hay chưa (kể cả trong trường hợp thư, thông báo hoặc thông tin đó không thể gửi do (i) Người Dùng đã chuyển địa điểm, hủy bỏ hoặc thay đổi Kênh Nhận Thông Tin mà không thông báo trước cho Ngân Hàng bằng văn bản về việc chuyển địa điểm, hủy bỏ hoặc thay đổi đó, hoặc (ii) thư, thông báo hoặc thông tin không thể gửi do không xác định được Kênh Nhận Thông Tin của Người Dùng). Trong trường hợp chuyển địa điểm, hủy bỏ hoặc thay đổi Kênh Nhận Thông Tin của mình, Người Dùng phải thông báo ngay cho Ngân Hàng bằng văn bản về việc chuyển địa điểm, hủy bỏ hoặc thay đổi Kênh Nhận Thông Tin đó.

 Any letter, notice, or information which the Bank sends to the User according to the address given to the Bank, whether by hand or by postal mail (registered or unregisteredor email to the email address or SMS or In-App notification to the mobile phone number given to the Bank or via the services/channels agreed upon between the User and the Bank (collectively referred to as the Channel for Receiving Information”), shall be deemed as having been properly sent to the User, regardless of whether or not such a letter, notice or information is actually received by the User or not (including the failure to deliver due to: (ithe relocation, demolition or change in the Channel for Receiving Information of the User without giving prior written notification of the relocation, demolition or change to the Bank, or (iisuch letter, notice or information cannot be delivered because the Channel for Receiving Information of the User cannot be identified). In case of any relocation, demolition or change in his/her Channel for Receiving Information, the User must immediately inform the Bank of such relocation, demolition or change in writing.

 Người Dùng đồng ý sẽ tuân thủ đầy đủ các luật, quy tắc, quy định, lệnh, sách hướng dẫn, đề nghị hợp tác, mọi yêu cầu và tiêu chí của Ngân hàng Thái Lan và Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, của tòa án, công ty kiểm toán, cơ quan quản lý và các cơ quan có thẩm quyền khác (tùy trường hợp) hiện hữu và/hoặc sẽ được ban hành trong tương lai (gọi chung là “Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan”). Nếu Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan được sửa đổi, Người Dùng đồng ý rằng khi sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam, Người Dùng sẽ lập tức tuân thủ Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan được sửa đổi khi Ngân Hàng thông báo hoặc khi thay đổi đó có hiệu lực. Trong trường hợp Người Dùng vi phạm hoặc không tuân thủ Luật, Quy Tắc và Quy Định Liên Quan khiến Ngân Hàng hoặc các bên liên quan phải chịu phạt, bị bồi thường, chịu thiệt hại và/hoặc các tổn thất hoặc chi phí khác, Người Dùng đồng ý bồi hoàn (các) khoản nói trên không chậm trễ cho Ngân Hàng hoặc cho các bên liên quan, tùy từng trường hợp.

 The User agrees that the User will fully comply with the law, rules, regulations, orders, manuals, requests for cooperation and any requirements and criteria of the Bank of Thailand and the State Bank of Vietnam, courts, auditors, regulatory agencies and any other relevant authorities (as the case may be), that currently exist and/or will exist in the future (collectively, the “Related Laws and Rules and Regulations”). If there is any change in the Related Laws and Rules and Regulations, the User agrees that when using K PLUS BIZ Vietnam Application, the User will immediately comply with the changed Relevant Laws and Rules and Regulations following a notice given by the Bank or once such change takes effectIf the User violates or fails to comply with the Relevant Laws and Rules and Regulations, causing the Bank or relevant parties to pay fines, compensations, damages and/or other losses or expenses, the User agrees to reimburse the Bank or the relevant parties, as the case may be, for such payment(swithout delay.

 Phí/lệ phí dịch vụ/chi phí/phí phạt/thuế và khoản thu

 Fees/Service Charges/Expenses/Penalty Fees/Taxes and Duties

 Người Dùng đồng ý thanh toán cho Ngân Hàng phí sử dụng dịch vụ Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam (nếu có), dù được gọi là phí, lệ phí dịch vụ hay tên nào khác vào hay trước ngày đến hạn thanh toán.

 The User agrees to pay for the use of service of K PLUS BIZ Vietnam Application to the Bank (if any), regardless of its name, whether they are fees, service charges, or any other name, within the due date.

 Người Dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí, thuế, phí trước bạ và/hoặc chi phí liên quan đến các dịch vụ và/hoặc các giao dịch được thực hiện thông qua Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam (nếu có).

 The User will be solely responsible for payment of fees, taxes, stamp duties, and/or expenses related to the services and/or transactions made through K PLUS BIZ Vietnam Application (if any).

 Trong trường hợp Ngân Hàng phải trả/nộp các khoản phí, thuế, khoản thu và/hoặc chi phí nêu tại đoạn trên thay mặt Người Dùng, Người Dùng đồng ý cho phép Ngân Hàng ghi nợ bất kỳ tài khoản tiền gửi nào của Người Dùng mở tại và được duy trì với Ngân Hàng hoặc lập tức hoàn lại tiền cho Ngân Hàng để Ngân Hàng sử dụng số tiền đó cho hoặc liên quan đến việc thanh toán nợ và/hoặc trách nhiệm thanh toán của Người Dùng đối với Ngân Hàng.

 In the event the Bank is required to pay the fees, taxes, duties and/or expenses as mentioned in the preceding paragraph on behalf of the User, the User agrees to authorize the Bank to debit fund from any deposit account of the User opened and maintained with the Bank or reimburse the Bank without delay to apply such funds in or towards such payment of debts and/or liabilities of the User towards the Bank.

 Nếu có quy định nào trong các Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào là hoặc trở nên bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thi hành trên bất kỳ phương diện nào theo pháp luật của bất kỳ nước nào, các quy định còn lại của các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ tiếp tục có hiệu lực và có thể thi hành và không bị ảnh hưởng bởi tính trái pháp luật, vô hiệu hoặc không thể thi hành của quy định nói trên.

 If, at any time, any provision of these Terms and Conditions is or becomes illegal, invalid or unenforceable in any respect under any law of any jurisdiction, the remaining provisions of these Terms and Conditions shall remain legally valid and enforceable, and shall not be affected by the illegality, invalidity or unenforceability of the aforesaid provision.

 Các Điều Khoản và Điều Kiện này được lập song ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phần tiếng Việt và phần tiếng Anh tại Hợp Đồng này thì phần tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

 These Terms and Conditions are made in bilingual (Vietnamese and English). In the event of any inconsistency between the Vietnamese language and the English language in this Agreement, the Vietnamese language shall prevail.

 Các Điều Khoản và Điều Kiện này được điều chỉnh bởi và được diễn giải theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Các Điều Khoản và Điều Kiện này sẽ được giải quyết bởi tòa án có thẩm quyền của Việt Nam. Bên thắng kiện có quyền truy đòi bên thua kiện mọi chi phí và phí tổn tố tụng bao gồm nhưng không giới hạn trong thù lao luật sư hợp lý.

 The Terms and Conditions will be governed by and construed in accordance with the laws of Vietnam. Any dispute arising under or in connection with the Terms and Conditions will be resolved by competent courts of VietnamThe prevailing party will be entitled to recover from the losing party all costs and expenses of litigation, including reasonable attorneys’ fees.

 Các điều khoản và điều kiện đặc biệt thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam:

 Specific terms and conditions of K PLUS BIZ Vietnam Application:

 Người Dùng đồng ý chỉ định và ủy quyền cho người liên lạc chính làm người đại diện của mình và người đại diện này có đủ thẩm quyền để truy cập, chấp thuận giao dịch trong K PLUS BIZ Vietnam, sửa đổi, thay đổi, cung cấp và gửi thông tin và/hoặc bất kỳ tài liệu nào của Người Dùng và/hoặc của người có liên quan cho Ngân Hàng, nhận thông tin và/hoặc bất kỳ tài liệu nào từ Ngân Hàng cũng như thực hiện thao tác kết nối với hệ thống của Ngân Hàng bằng phương thức tập tin tương tác (Tải Tập Tin Lên Mạng) và/hoặc bất kỳ phương thức nào khác (nếu có). Ngân Hàng sẽ thông báo cho người liên lạc chính đến địa chỉ thư điện tử của người liên lạc chính về bất kỳ sự sửa đổi hoặc thay đổi nào đối với thông tin nhận được từ người liên lạc chính qua địa chỉ thư điện tử: KBankConnectSupport_Vietnam@kasikornbank.com để người liên lạc chính xác nhậnNgười Dùng đồng ý rằng hành động của người liên lạc chính ràng buộc Người Dùng và có hiệu lực thi hành trong mọi khía cạnh.

 The User agrees to appoint and authorize the main contact person to be its representative who has full authority in entering into the K PLUS BIZ Vietnam Application, approving the transaction in K PLUS BIZ Vietnam, amending, modifying, supplying and sending information and/or any documents of the User and/or related persons to the Bank, receiving information and/or any documents from the Bank, as well as performing any act for connecting to the Bank’s system by means of interface file (Upload File) and/or any other means (if any). The Bank will inform the main contact person via the main contact person’s email address of any amendment or modification of information received from the main contact person via the email address: KBankConnectSupport_Vietnam@kasikornbank.com for confirmation by the main contact person. The User agrees that the main contact person’s acts shall be binding upon the User and fully enforceable in all respects.

 Người Dùng hiểu và xác nhận rằng Người Dùng có thể được yêu cầu tải lên mạng những tài liệu cần thiết theo loại và giới hạn kích thước tập tin nhất định để hỗ trợ các giao dịch, bao gồm nhưng không giới hạn trong các giao dịch chuyển tiền và/hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác trên Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam. Ngân Hàng có quyền yêu cầu Người Dùng cung cấp bản gốc các tài liệu trong trường hợp thấy cần thiết.

 The User understands and acknowledges that the User may be required to upload necessary documents in specific file types and file size limits to support transactions including but not limited to fund transfer and/or any other service on the K PLUS BIZ Vietnam Application. The Bank reserves the right to request for the original documents from the User as the Bank deems necessary.

 Người Dùng xác nhận bổ sung rằng bất kỳ chứng từ, dữ liệu hoặc thông tin chi tiết nào do Người Dùng hoặc người được ủy quyền của mình gửi đến KBank dưới bất kỳ định dạng nào đều đầy đủ, chính xác, được cập nhật và có thể được KBank sử dụng để cung cấp dịch vụ và/hoặc để cập nhật vào hệ thống của KBank. Người Dùng có toàn quyền và thẩm quyền sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam cũng như tiến hành bất kỳ giao dịch nào. Nếu có bất kỳ tổn thất nào mà Ngân Hàng phải gánh chịu từ việc các chứng từ, dữ liệu hoặc thông tin chi tiết không đầy đủ, không chính xác hoặc không được cập nhật hay từ việc Người Dùng không có quyền hoặc thẩm quyền để sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam hoặc để tiến hành giao dịch liên quan, Người Dùng đồng ý chịu trách nhiệm hoàn toàn với Ngân Hàng đối với mọi tổn thất nêu trên.

 Furthermore, the User confirms that any documents, data or details that have been delivered to the Bank in any format, either by the User or the Users authorized person, are complete, true and up-to-date, and they can be used by the Bank to provide services and/or for updating into the Banks systemThe User has the full rights and authority to use the K PLUS BIZ Vietnam Application and conduct any related transactionIf any loss incurred by the Bank from the fact that the documents, data or details are incomplete, inaccurate or not up-to-date, or that the User has no right or authority to use the K PLUS BIZ Vietnam Application or conduct any related transaction, the User agrees to be solely responsible for the said loss before the Bank.

 Người Dùng khẳng định và cam đoan rằng sự chấp thuận và ủy quyền trong Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam và/hoặc để sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam và/hoặc để thực hiện các dịch vụ với Ngân Hàng đều tuân thủ hoàn toàn các quy định nội bộ của Người Dùng về việc ủy quyền. Việc ủy quyền thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam có hiệu lực từ ngày Ngân Hàng chấp nhận yêu cầu của Người Dùng cho đến thời điểm Ngân Hàng nhận được văn bản thông báo trước 30 ngày hợp lệ về bất kỳ thay đổi nào trong việc ủy quyền từ Người Dùng.

 The User represents and warrants that the approval and the authorization in the K PLUS BIZ Vietnam Application and/or to apply the K PLUS BIZ Vietnam Application and/or to perform all services with the Bank is in full compliance with the Users internal regulations on authority delegation. The authorization in performing any activities in K PLUS BIZ Vietnam Application shall be effective from the date the Bank accepts the application request of the User until the moment that the Bank duly receives 30 days prior written notice on any change of authorization from the User.

 Người Dùng bằng văn bản này cho phép, ủy quyền và chỉ định (những) người được ủy quyền thay mặt Người Dùng sử dụng các dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam. Người Dùng đồng ý rằng hành động của (những) người được ủy quyền sẽ ràng buộc mình trong mọi khía cạnh và hành động đó (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chi/rút tiền từ (các) tài khoản, chuyển tiền, ghi nợ tài khoản, yêu cầu sửa đổi/thay đổi/bổ sung dịch vụ và việc chấp nhận bất kỳ sửa đổi/thay đổi/bổ sung nào đối với dịch vụ/phí/phí dịch vụ/phí phạt/thuế/điều kiện cung cấp dịch vụ được Ngân Hàng thông báo qua các kênh khác nhau vào từng thời điểm) sẽ được xem là đích thực, hoàn tất và giao dịch nói trên sẽ ràng buộc Người Dùng như thể Người Dùng trực tiếp thực hiện giao dịch đó. Khi Người Dùng nhập mã xác thực cho Ngân Hàng, đây sẽ là bằng chứng chứng minh giao dịch đã được tiến hành hoàn tất và chính xác từ thời điểm giao dịch được xác nhận mà Người Dùng không thể hủy bỏ hoặc thay đổi. Người Dùng nhất trí rằng Ngân Hàng có quyền sử dụng các dữ liệu giao dịch nói trên với tư cách là bằng chứng nguyên gốc và có giá trị pháp lý đối với giao dịch do Người Dùng thực hiện và cho mọi thủ tục tố tụng pháp lý trên mọi phương diện.

 The User hereby allows, authorizes and appoints the authorized person(s) to act on behalf of the User to use the services under K PLUS BIZ Vietnam ApplicationThe User agrees that the authorized person(s)’s act will bind upon the User in all respects, and such act (including but not limited to disbursement/withdrawal from account(s), funds transfer, account debit, request to amend/change/add services, and acceptance to any change/amendment/addition of service/fees/service fees/expenses/penalty fees/taxes/service conditions that the Bank may inform via various channels from time to time) shall be considered as genuine and complete and such transaction is binding upon the User as if it were undertaken by the User directlyOnce the User gives the authentication passcode to the Bank, this will be evidence to prove that the transaction is conducted completely and accurately from the time the transaction is confirmed, and the User cannot make any cancellation or changeThe User agrees that the Bank may use such transaction data as the original and legal evidence of the transaction conducted by the User and for any legal proceedings in all respects.

 Người Dùng xác nhận và chấp nhận các rủi ro liên quan đến việc sử dụng dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam qua các kênh điện tử vì Người Dùng có thể tự tiến hành giao dịch mà không cần đến các tài liệu bằng văn bản v.v. để xác nhận/nộp cho Ngân Hàng. Để tránh hiểu lầm, quy định này không hạn chế quyền của Ngân Hàng yêu cầu Người Dùng cung cấp giấy tờ hoặc bằng chứng bổ sung theo phương thức và thủ tục của Ngân Hàng. Người Dùng luôn phải xác thực tổng giá trị của từng hạng mục sau khi hoàn tất một giao dịch.

 The User acknowledges and accepts risks related to the use of the service under K PLUS BIZ Vietnam Application via electronic channels because the User can conduct the transaction on their own without any required paperized documents, etcto confirm/submit to the BankFor the avoidance of doubt, this does not restrict the Banks right to require the User to produce additional document or evidence in accordance with the Banks methods and proceduresThe User shall always verify the sum of each item after completing a transaction.

 Người Dùng phải xem lại hồ sơ của các giao dịch thanh toán hàng hóa/dịch vụ và/hoặc chuyển tiền đã thực hiện. Người Dùng sẽ nhận được Chứng Từ Giao Dịch cho các giao dịch thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ và/hoặc chuyển tiền thông qua các kênh do Ngân Hàng xác định.

 The User is required to view record of payment transactions for goods/services and/or funds transfer retroactivelyThe User will receive the Transaction Evidence of payment transactions for goods/services and/or funds transfer data through the channels determined by the Bank.

 Chứng Từ Giao Dịch” có nghĩa là  các chứng từ như hồ sơ giao dịch, hóa đơn hàng hóa/dịch vụ, lệnh chuyển tiền, bản sao kê và các chứng từ khác được tạo ra từ máy tính và bất kỳ phương tiện lưu trữ dữ liệu nào khác, hoặc chứng từ loại khác được xác định hay công nhận theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 Transaction Evidence” means an evidential document such as transaction record, invoice for goods/services, funds transfer request, statement and any other evidence generated by computer and any other data storage media, or any other evidence to be determined or recognized under Vietnamese laws and regulations.

 Trong trường hợp Người Dùng muốn thay đổi thông tin và/hoặc bất kỳ chi tiết nào, Người Dùng phải thông báo cho Ngân Hàng bằng văn bản theo định dạng do Ngân Hàng quy định ít nhất 30 ngày trước ngày dự kiến thay đổi thông tin và/hoặc chi tiết đã đăng ký.

 If the User wishes to change the information and/or any detail, the User is required to inform the Bank in writing, per the format specified by the Bank, at least 30 (thirty) days in advance from the date of any intended change of the registered information and/or detail.

 Người Dùng có quyền sử dụng dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam với số lần tối đa và theo (các) số tiền do Ngân Hàng xác định và/hoặc trong hạn mức dịch vụ của ngân hàng chuyển đến. Ngân Hàng sẽ ghi nợ tiền từ (các) tài khoản tiền gửi theo số tiền và số phí/phí dịch vụ/chi phí/phí phạt/thuế và khoản thu (nếu có) theo thỏa thuận giữa Người Dùng và Ngân Hàng. Số tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của người nhận vào ngày hiệu lực theo quy định của ngân hàng người nhận.

 The User may use the service under K PLUS BIZ Vietnam Application at the maximum number of times and with the amount(sas determined by the Bank and/or within the service limit of the destination bankThe Bank shall debit the funds from the deposit account(sthe amount and fees/service charges/expenses/penalty fees/taxes and duties (if anyper the agreement between the User with the BankThe amount will be transferred to the recipients account on the effective date as specified by the destination bank of the recipient.

 Trong trường hợp xảy ra lỗi khi ghi nợ tài khoản từ, và/hoặc chuyển tiền vào, tài khoản tiền gửi của Người Dùng mà không phải do Ngân Hàng gây ra, Người Dùng phải trực tiếp kiểm tra và yêu cầu thanh toán từ hoặc hoàn trả số tiền đó cho bên đối tác của Người Dùng. Nếu Người Dùng có căn cứ bảo vệ mình và/hoặc quyền yêu cầu thanh toán, Người Dùng sẽ tiến hành hành động pháp lý trực tiếp và riêng rẽ với đối tác của mình.

 If there is an error in account debit from and/or funds transfer to the Users deposit account which is not caused by the Bank, the User shall directly examine and claim the amount from or reimburse the amount to the Users counterpartyIf the User has any defense and/or right to claim, the User shall directly and separately take an action with the counterparty.

 Trong trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc bất kỳ sự kiện nào khác cản trở Ngân Hàng cung cấp các dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam, Người Dùng đồng ý rằng Ngân Hàng có toàn quyền quyết định tiếp tục việc cung cấp các dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam  hoặc quyết định khác mà Ngân Hàng thấy phù hợp. Theo đề nghị của Ngân Hàng, Người Dùng đồng ý sẽ hợp tác toàn diện với Ngân Hàng để cải tiến các dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam  nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Người Dùng sử dụng các dịch vụ theo các Điều Khoản và Điều Kiện này.

 In case of a force majeure event or any other cause that prevents the Bank from providing the services under K PLUS BIZ Vietnam Application, the User agrees that it shall be at the Banks discretion to continue providing the services under K PLUS BIZ Vietnam Application or decide otherwise that the Bank deems appropriate; At the Banks request, the User agrees to fully cooperate with the Bank to improve the services under K PLUS BIZ Vietnam Application which facilitates convenience for the User in using the services under these Terms and Conditions.

 Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, Ngân Hàng sẽ nỗ lực tối đa để cung cấp dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam một cách ổn định, liên tục, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc chậm trễ hay gián đoạn cung cấp dịch vụ có thể xảy ra do các yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn trong: (i) sự cố về đường truyền hoặc sự cố kỹ thuật của mạng Internet, (ii) sự cố, hỏng hóc thuộc cơ sở hạ tầng hoặc (iii) sự cố kỹ thuật trong vận hành phần mềm, thiết bị của Ngân Hàng hoặc của nhà cung cấp dịch vụ. Thời gian cung cấp các dịch vụ cụ thể thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam sẽ tùy theo đặc điểm của từng dịch vụ, đặc điểm của các hệ thống công nghệ liên quan và chính sách của Ngân Hàng trong từng thời kỳ. Trong trường hợp hệ thống gặp lỗi, Ngân Hàng sẽ thông báo cho Người Dùng qua các kênh thích hợp như giao diện ứng dụng hoặc tin nhắn phù hợp với từng tình huống trong thời gian sớm nhất có thể và khi Ngân Hàng xét thấy cần thiết.

 Except for force majeure events, the Bank will do its best in providing the service under K PLUS BIZ Vietnam Application in a stable, continuous, safe operation manner and in compliance with the provisions of lawsDelay or interruption of the service may be caused by factors including but not limited to (i) transmission or technical problems of the Internet network, (ii) breakdowns, mechanical failures of infrastructure or (iii) technical problems to operate software, equipment of the Bank or service providersTime to provide specific services on the K PLUS BIZ Vietnam Application depends on the characteristics of each service, characteristics of related technology systems and the Bank's policies from time to timeIn case the system encounters an error, the Bank will notify the User through appropriate channels such as via the application interface or a message appropriate to each situation as soon as possible and when the Bank deems necessary.

 Người Dùng đồng ý chịu trách nhiệm về mọi khiếu nại,  tổn thất và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến tất cả các giao dịch được thực hiện bằng dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam, bao gồm nhưng không giới hạn trong tổn thất phát sinh từ các giao dịch trái phép do hành vi lừa đảo hoặc sơ suất nghiêm trọng của Người Dùng khi sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam. Người Dùng phải thông báo cho Ngân Hàng bằng cách gọi ngay đến Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng K-Contact Việt Nam theo số (84) 28 3821 8888 để thông báo về bất kỳ giao dịch hoặc chỉ thị trái phép nào mà Người Dùng biết hoặc có nghi ngờ. Ngân Hàng có quyền yêu cầu Người Dùng xác nhận bằng văn bản về thông tin chi tiết được cung cấp. Người Dùng phải chịu trách nhiệm về bất kỳ và toàn bộ các giao dịch trái phép thông qua việc sử dụng Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam.

 The User agrees to be liable for all claims, losses and consequences arising from or in relation to all transactions made using the services under K PLUS BIZ Vietnam Application, including but not limited to any losses resulting from unauthorized transactions due to the fraudulent action or gross negligence of the User while using the K PLUS BIZ Vietnam Application. The User must notify the Bank by calling K-Contact Center Vietnam at number (84) 28 3821 8888 immediately for any unauthorized transaction or instruction that the User know of or suspect of.The Bank shall have the right to ask the User to confirm in writing for any details givenThe User shall be responsible for any and all unauthorized transactions via the use of the K PLUS BIZ Vietnam Application.

 Phí/phí dịch vụ/chi phí/phí phạt/thuế và các khoản thu

 Fees/Service Charges/Expenses/Penalty Fees/Taxes and Duties

 Người Dùng đồng ý thanh toán đầy đủ vào hay trước ngày đến hạn cho Ngân Hàng các khoản phí dịch vụ (nếu có) cho việc sử dụng các dịch vụ theo Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam (dù được gọi là phí, phí dịch vụ hay tên gọi nào khác).

 The User agrees to pay service fees (if anyfor using the services under K PLUS BIZ Vietnam Application (regardless of whether it is called a fee, service charge or another nameto the Bank in full and on or before the due date.

 Người Dùng chịu trách nhiệm về việc thanh toán các khoản phí, thuế, khoản thu và chi phí liên quan đến các dịch vụ theo Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam     (nếu có). Nếu Ngân Hàng phải ứng thanh toán những khoản phí, thuế, khoản thu và/hoặc chi phí này cho Người Dùng, Người Dùng phải ngay lập tức hoàn trả lại Ngân Hàng số tiền đã được ứng trước.

 The User shall be solely responsible for payment of fees, taxes, duties and any expenses related to all services under K PLUS BIZ Vietnam Application (if any). If the Bank has to make advance payment of such fees, taxes, duties and/or any expenses in place of the User, the User shall repay the advanced amount to the Bank immediately.

 Quyền sở hữu trí tuệ.

 Intellectual Property

 Ngân Hàng được cấp quyền đối với hoặc sở hữu toàn bộ nội dung, quyền tác giả và nhãn hiệu hàng hóa liên quan đến Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam. Người Dùng không được sao chép, phân phối hoặc công bố bất kỳ nội dung nào liên quan đến Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam khi chưa được Ngân Hàng cho phép trước bằng văn bản.

 The Bank has license for or own all contents, copyrights and trademarks in relation to the K PLUS BIZ Vietnam Application. The User must not copy, distribute, publish any contents in connection with the K PLUS BIZ Vietnam Application without the Bank’s prior written permission.

 Người Dùng xác nhận các thông tin được cung cấp liên quan đến các dịch vụ thuộc Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam là thông tin bảo mật đối với Ngân Hàng cùng các bên cung cấp thông tin liên quan.

 The User acknowledges that information provided in connection with the services under K PLUS BIZ Vietnam Application is confidential to the Bank and any relevant information provider.

 Người Dùng xác nhận mình không có và sẽ không có quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với hoặc liên quan đến bất kỳ quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu, tài sản độc quyền, bí mật thương mại hay tác phẩm độc quyền nào. Người Dùng không được đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào khiến người khác có thể cho rằng Người Dùng có bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nói trên dưới bất kỳ hình thức nào. Ngoài ra, Người Dùng không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Ngân Hàng.

 The User acknowledges that the User has no right, and will not acquire any, title or interest in or relating to any copyright, patent, trademark, proprietary property, trade secret or exclusive work. The User must not make any representation or do anything that could be taken to indicate that the User has such right, title or interest whatsoever. In addition, the User must not infringe upon the intellectual property rights of the Bank.

 Dịch vụ chuyển tiền.

 Fund Transfer Service.

 Dịch vụ chuyển tiền giữa các tài khoản của Người Dùng: là dịch vụ chuyển tiền giữa các tài khoản thanh toán được đăng ký dưới tên Người Dùng tại Ngân Hàng. Người Dùng có thể chuyển tiền từ một tài khoản thanh toán của mình đến một tài khoản thanh toán khác cũng của mình được mở và duy trì tại Ngân Hàng vào ngày/giờ cụ thể với điều kiện là Người Dùng đồng ý và ủy quyền cho Ngân Hàng ghi nợ tiền từ một tài khoản thanh toán và chuyển số tiền đó vào một tài khoản thanh toán khác của Người Dùng.

 Service for own account fund transfer: for fund transfers between the current accounts which are all under the name of the User at the Bank. The User may transfer funds from the User’s current account to another User’s current account opened and maintained with the Bank on a specified date/time, provided that the User agrees and authorizes the Bank to debit funds from a current account and transfer the same to another current account of the User.

 Dịch vụ chuyển tiền đến bên thứ ba trong nội bộ Ngân Hàng: Người Dùng có thể chuyển tiền từ (các) tài khoản thanh toán của mình vào (các) tài khoản thanh toán của một người khác được mở và duy trì tại Ngân Hàng với điều kiện là Người Dùng đồng ý và ủy quyền cho Ngân Hàng ghi nợ tiền từ (các) tài khoản thanh toán liên quan của Người Dùng và chuyển số tiền đó vào (các) tài khoản thanh toán liên quan của người khác vào ngày/giờ cụ thể.

 Service for third party intrabank fund transfer: The User may transfer funds from the User’s current account(s) at the Bank to another person’s current account(s) opened and maintained with the Bank, provided that the User agrees and authorizes the Bank to debit funds from the User’s relevant current account(s) and transfer the same to the other person’s relevant current account(s) at the Bank on a specified date/time.

 Dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng: Người Dùng có thể chuyển tiền từ (các) tài khoản thanh toán của Người Dùng tại Ngân Hàng vào (các) tài khoản thanh toán cụ thể được mở và duy trì tại một ngân hàng khác tại Việt Nam với điều kiện là Người Dùng đồng ý và ủy quyền cho Ngân Hàng ghi nợ tiền từ (các) tài khoản thanh toán liên quan của Người Dùng và chuyển số tiền đó vào (các) tài khoản thanh toán cụ thể được mở và duy trì tại một ngân hàng khác tại Việt Nam vào ngày/giờ cụ thể.

 Service for interbank fund transfer: The User may transfer funds from the User’s current account(s) at the Bank to a specified current account(s) opened and maintained with another bank in Vietnam, provided that the User agrees and authorizes the Bank to debit funds from the User’s relevant current account(s) at the Bank and transfer the same to the specified current account(s) opened at another bank in Vietnam on a specified date/time.

 Dịch vụ truy vấn tài khoản

 Service for Account Inquiry

 Người Dùng có thể truy vấn thông tin về tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi kỳ hạn và (các) tài khoản vay như sau:

 The User may inquire information on current, fixed deposit account and loan account(s) as follows:

 Truy vấn tài khoản cùng ngày: Người Dùng có thể truy cập hoặc xem số dư tài khoản cùng ngày và yêu cầu truy vấn tài khoản cùng ngày (thời gian thực).

 Same-day account inquiry: the User may access or view the same-day account balance and request for same-day account inquiry (real time).

 Truy vấn lịch sử tài khoản: Người Dùng có thể truy cập hoặc xem lịch sử truy vấn tài khoản trong 3 (ba) tháng qua.

 Account inquiry history: the User may access or view the account inquiry history for up to the past 3 (three) months.

 Sao kê tài khoản: Người Dùng có thể truy cập hoặc xem sao kê tài khoản của (các) tài khoản tiền gửi và (các) tài khoản tiền gửi kỳ hạn trong 3 (ba) tháng qua.

 Account statement: the User may access or view the account statement of the deposit account(s) and fixed deposit account(s) for up to the past 3 (three) months.

 Nếu Người Dùng muốn nhận bản sao kê tài khoản cho hơn 3 (batháng từ thời điểm hiện tại, vui lòng liên hệ trụ sở của Ngân Hàng trong giờ làm việc.

 In case the User would like to receive more than 3 (three) months of the account statement, please contact the Bank at its office during business hours.

 Dịch vụ Báo cáo tài chính

 Service for Financial Reports

 Người Dùng có thể yêu cầu Ngân Hàng phát hành bất kỳ báo cáo nào dưới đây về (các) tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi kỳ hạn của Người Dùng theo điều kiện do Ngân Hàng quy định như sau:

 The User may request the Bank to issue any of the following reports on the User’s current account(s) and fixed deposit accounts with the conditions specified by the Bank as follows: 

 Báo cáo thanh toán: Người Dùng có thể yêu cầu Ngân Hàng phát hành báo cáo về tất cả các loại giao dịch thanh toán (ví dụ: dịch vụ chuyển tiền).

 Payment report: the User may request the Bank to issue report on all types of payment transactions (i.e., service for funds transfers).

 Báo cáo sao  cùng ngày của tài khoản: Người Dùng có thể yêu cầu Ngân Hàng phát hành báo cáo về số dư và sao kê tài khoản cùng ngày.

 Report on same-day account statement: the User may request the Bank to issue report on same-day account balance and statement.

 Báo cáo lịch sử sao kê tài khoản: Người Dùng có thể truy cập hoặc xem sao kê theo các điều kiện do Ngân Hàng quy định.

 Report on account statement history: the User may access or view the statement in accordance with the conditions specified by the Bank.

 Chuyển tiền quốc tế.

 International Fund Transfer

 Người Dùng có thể thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài (“Yêu Cầu Chuyển Tiền”) qua Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam. Mỗi Yêu Cầu Chuyển Tiền chỉ áp dụng cho một lần chuyển tiền ra nước ngoài.

 The User can conduct global outward remittance application (Remittance Application) via the K PLUS BIZ Vietnam Application. Each form for Remittance Application shall be applied for one outward money remittance only.

 Ngân Hàng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, sự chậm trễ, chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc Người Dùng cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác. Người Dùng đồng ý bổ sung rằng Ngân Hàng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sai sót, chậm trễ, phí tổn hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc thực hiện hoặc không thực hiện của ngân hàng của người thụ hưởng, hệ thống thanh toán bù trừ của ngân hàng của người thụ hưởng hoặc hệ thống thanh toán bù trừ của quốc gia nơi ngân hàng của người thụ hưởng đặt trụ sở.

 The Bank shall not be liable for any error, delay, cost or damage arising from incomplete or inaccurate information provided by the User. The User further agrees that the Bank shall not be liable for any error, delay, cost or damage arising from the performance or non-performance on the part of the beneficiary’s bank, the clearing system of the beneficiary’s bank or the clearing system of the country where the beneficiary’s bank is located.

 Người Dùng bằng văn bản này đồng ý và cam kết bồi hoàn và vào mọi thời điểm giữ cho Ngân Hàng được bồi hoàn đầy đủ và không bị thiệt hại từ và đối với mọi trách nhiệm thanh toán, khiếu nại và yêu cầu, việc khởi kiện và thủ tục tố tụng, tổn thất và chi phí bao gồm cả chi phí pháp lý cùng mọi trách nhiệm thanh toán khác thuộc bất kỳ tính chất hoặc nội dung nào do Ngân Hàng thực hiện, tiến hành, phát sinh hoặc phải gánh chịu liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Ngân Hàng thực hiện Yêu Cầu Chuyển Tiền của Người Dùng.

 The User hereby agrees and undertakes to indemnify and at all time keep the Bank fully indemnified and hold the Bank harmless from and against all liabilities, claims and demands, actions and proceedings, loss and expenses including legal costs and all other liabilities of whatsoever nature or description which may be made or taken or incurred or suffered by the Bank in connection with or arising out of the Bank’s performance of such Remittance Application from the User.

 Người Dùng đồng ý thanh toán mọi khoản hoa hồng, phí, lệ phí hoặc chi phí liên quan đến việc chuyển tiền theo mức do Ngân Hàng quy định cùng mọi khoản thuế phát sinh phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền (nếu có) cho việc chuyển tiền nói trên. Mọi khoản hoa hồng, phí, lệ phí hoặc chi phí phát sinh bên ngoài Việt Nam do người thụ hưởng chịu.

 The User agrees to pay all commissions, fees, charges or expenses related to the remittance of money at the rate specified by the Bank and all incurred taxes to the authority for the above remittance (if any). All commission, fees, charges or expenses incurred outside Vietnam shall be borne by the beneficiary.

 Ngân Hàng, các ngân hàng trung gian hoặc đại lý của Ngân Hàng không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ, phí tổn, chi phí, thiệt hại và/hoặc việc không thực hiện do biến động tỷ giá hối đoái, quy định pháp luật, quy tắc hoặc quy định của ngân hàng của người thụ hưởng hoặc của quốc gia nơi ngân hàng của người thụ hưởng đặt trụ sở.

 The Bank, its correspondent banks or agents shall not be liable whatsoever for any delay, cost, expense, damage, and/or non-performing caused by exchange rate fluctuations, laws, rules or regulations of the beneficiary’s bank or the country where the beneficiary’s bank is located.

 Yêu Cầu Chuyển Tiền trong ngày cũng phải tuân thủ quy định về giờ làm việc hoặc giờ ngưng nhận giao dịch của Ngân Hàng và ngân hàng trung gian hoặc ngân hàng của người thụ hưởng. Nếu Ngân Hàng nhận được Yêu Cầu Chuyển Tiền sau giờ ngưng nhận giao dịch của mình, Ngân Hàng sẽ thực hiện việc chuyển tiền vào ngày làm việc tiếp theo.

 A Remittance Application for the same-day remittance shall also be subject to the local business hours or transaction cut-off time of the Bank and the correspondent bank or beneficiary’s bank. If the Bank receives the Remittance Application after the Bank’s cut-off time, the Bank shall effect such remittance on the next business day.

 Nếu lệ phí ngân hàng nước ngoài do Ngân Hàng thu từ Người Dùng không đủ để thanh toán đủ cho ngân hàng nước ngoài, Ngân Hàng sẽ thu khoản lệ phí bổ sung như ghi tại hóa đơn thực tế gửi Người Dùng; Người Dùng đồng ý thanh toán ngay khoản lệ phí bổ sung đó cho Ngân Hàng.

 If the foreign bank charges that the Bank has collected from the User are insufficient for payment in full to the foreign bank, the Bank will collect additional charges as actually billed to the User; the User agrees to immediately pay for such additional charges to the Bank in full.

 Người Dùng cam kết cung cấp cho Ngân Hàng thông tin chính xác, trung thực, đầy đủ và cập nhật trong Yêu Cầu Chuyển Tiền và trong mọi giấy tờ/tài liệu khác và chịu mọi rủi ro và/hoặc thiệt hại và/hoặc tổn thất gây ra bởi, chịu mọi chi phí liên quan đến việc thông tin do Người Dùng cung cấp là không chính xác hoặc không nhất quán. Trong trường hợp Ngân Hàng đã hoàn tất thực hiện việc chuyển tiền theo thông tin do Người Dùng cung cấp, hành vi thực hiện này của Ngân Hàng sẽ được coi là hành vi thực tế, chính xác và hoàn chỉnh theo Yêu Cầu Chuyển Tiền mà theo đó Ngưởi Dùng buộc phải trả phí và mọi lệ phí ngân hàng cho Ngân Hàng và/hoặc (các) ngân hàng trung gian và/hoặc đại lý của Ngân Hàng. Người Dùng đồng ý không khiếu nại hoặc yêu cầu Ngân Hàng bồi thường tổn thất và/hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hành vi chuyển tiền nói trên của Ngân Hàng trong mọi phương diện.

 The User undertakes to provide the Bank with accurate, true, complete and up-to-date information in the Remittance Application and in any other document(s), and take all risks and/or damages and/or losses caused by, and shall bear all expenses in connection with, any incorrect or inconsistent information that the User has provided. In the event that the Bank has completely performed the money remittance in accordance with the information so provided by the User, such performance of the Bank will be treated as true, accurate and complete performance under this Remittance Application which the User is bound to pay the fees and all banking charges to the Bank and/or its correspondent bank(s) and/or agents. The User agrees not to claim or demand for any losses and/or damages against the Bank due to such performance of money remittance in all respects.

 Người Dùng có trách nhiệm nộp các hồ sơ dưới dạng điện tử đính kèm Yêu Cầu Chuyển Tiền qua Ứng Dụng K PLUS BIZ Vietnam và xác nhận rằng các hồ sơ dưới dạng điện tử đó có giá trị như hồ sơ gốc.Người Dùng có trách nhiệm xuất trình bản gốc và bổ sung các hồ sơ còn thiếu (nếu có) tại trụ sở của Ngân Hàng khi được yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, xác thực và đúng đắn của toàn bộ các hồ sơ (bao gồm cả hồ sơ dưới dạng điện tử và hồ sơ đưới dạng văn bản) và bảo đảm nội dung đúng khớp giữa hồ sơ dưới dạng điện tử và hồ sơ dưới dạng văn bản. Người Dùng chịu trách nhiệm về mọi rủi ro phát sinh từ việc nhầm lẫn, sửa chữa, giả chữ ký mẫu trước khi gửi hồ sơ điện tử đến Ngân Hàng và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật có liên quan đối với mọi giao dịch đã được Ngân Hàng xử lý dựa trên  hồ sơ đã cung cấp. Người Dùng bằng văn bản này cam kết không sử dụng lại những giấy tờ, tài liệu chứng minh nói trên cho bất kỳ giao dịch thanh toán hoặc chuyển đổi ngoại tệ nào khác và/hoặc cho mục đích không được phép với bất kỳ tổ chức tín dụng hoặc đơn vị chuyển tiền nào khác. Theo toàn quyền quyết định của mình, Ngân Hàng có quyền từ chối thực hiện bất kỳ việc chuyển tiền nào theo yêu cầu của Người Dùng nếu Ngân Hàng xét thấy rằng các giấy tờ, tài liệu chứng minh không đầy đủ hoặc bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào trong số đó không hợp lệ hoặc không chính xác. Việc xem xét và từ chối như trên khiến Ngân Hàng không thực hiện việc chuyển tiền sẽ không được xem là việc Ngân Hàng không thực hiện được hoặc không thực hiện theo các điều khoản và điều kiện của Yêu Cầu Chuyển Tiền và không tạo ra bất kỳ trách nhiệm và/hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về phía Ngân Hàng đối với Người Dùng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác. Trên cơ sở này, Người Dùng không được khiếu nại hoặc yêu cầu Ngân Hàng bồi thường bất kỳ tổn thất và/hoặc thiệt hại nào (nếu có) mà Người Dùng và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác có thể phải gánh chịu. Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng các giấy tờ, tài liệu chứng minh cho việc thanh toán ngoại tệ hoặc chuyển đổi ngoại tệ được cung cấp và được sử dụng theo đúng các quy định pháp luật liên quan (nếu áp dụng). Người Dùng cam kết cung cấp mọi thông tin liên quan đến giao dịch chuyển tiền cho Ngân Hàng khi Ngân Hàng yêu cầu cho mục đích tuân thủ pháp luật Việt Nam, luật và thông lệ quốc tế, quy định về phòng chống rửa tiền và/hoặc chống tài trợ khủng bố hay quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam (“NHNN”) hoặc của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác.

 The User is responsible for submitting electronic documents attached to the Remittance Application via the K PLUS BIZ Vietnam Application and acknowledges that such electronic documents are as valid as the original documents. The User is responsible for submitting the original documents and providing missing documents (if any) at office of the Bank if required, and responsible for the validity, authenticity and correctness of all such documents (including electronic documents and paper documents) and ensures the content match between electronic and paper documents. The User shall be responsible for all risks arising from mistakes, corrections, forgery of specimen signatures before sending electronic documents to the Bank, and be fully responsible before applicable laws and regulations for all transactions the Bank has handled based on the provided documents. The User hereby commits not to re-use such supporting documents for any other payment or foreign exchange conversion and/or for any unauthorized purpose with any other credit institutions or money remittance entities. The Bank may, in its absolute discretion, refuse to effect any remittance requested by the User if the Bank considers that the supporting documents are not sufficient or any such document is invalid or inaccurate. The aforesaid consideration and refusal of the Bank which causes the Bank not to effect the money remittance shall not be deemed as the Bank’s failure or non-performance under the terms and conditions of this Remittance Application, and shall not cause any responsibility and/or liability on the part of the Bank towards the User and/or any other third parties whatsoever. In line with this, the User shall not claim or demand the Bank for compensation of any losses and/or damages (if any, and may be suffered by the User and/or any other third parties). The User represents and warrants that the supporting documents for foreign currency payment or foreign currency conversion which are provided and used in strict compliance with applicable laws and regulations (when applicable). The User undertakes to provide all information related to money transfer transactions to the Bank upon the Bank’s request for the compliance with the Vietnamese laws, international laws and practices, anti-money laundering and/or terrorist financing regulations, or requirements of the State Bank of Vietnam (“SBV”) or any other authorities.

 Trong trường hợp có hạn mức chuyển tiền ra nước ngoài theo quy định của luật và quy định được áp dụng (có hiệu lực vào từng thời điểm) hoặc theo quy định của NHNN hoặc của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào khác, Người Dùng hiểu và chấp nhận rằng giao dịch chuyền tiền theo yêu cầu của Người Dùng phải tuân thủ hạn mức luật định đó.

 In case there is a limit for outward money remittance as specified by the applicable laws and regulations (which may be effective from time to time) or as required by the SBV or any other authorities, the User understands and accepts that the User’s requested money remittance transaction shall be subject to such statutory limit.Cập nhật lần cuối ngày: 14/10/2023.
Date of last update: 14 October 2023.​Contact Center

Phone green icon

(028) 3821 8888

Chat green icon

Live Chat